Każdy mieszkaniec gminy Bolesławiec, chcący pozbyć się takich odpadów, jak wielkogabaryty (meble, materace, itp.), zużyty sprzęt RTV i AGD, opony samochodowe oraz niezanieczyszczony gruz, może je przywieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się w Łące 2P (naprzeciwko marketu budowlanego). W każdy wtorek, czwartek i sobotę w godz. od 10.00 do 18.00 można przywieźć tam odpady komunalne, które przyjęte zostaną bezpłatnie, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami. Wystarczy wziąć ze sobą dokument, potwierdzający adres zamieszkania w Gminie Bolesławiec.

Szczegółowe informacje, dotyczące przyjmowanych do PSZOK-u odpadów znajdują się na ulotce, znajdującej się poniżej. Natomiast regulamin korzystania z PSZOK-u znajduje się w zakładce Urząd Gminy -> Gospodarka Odpadami.

Dodatkowo odpady wielkogabarytwe oraz zużyty sprzęt RTV i AGD będą zabierane podczas mobilnych zbiórek sprzed posesji zgodnie z harmonogramem. Prosimy o wystawienie odpadów do godziny 7.30. Odpady wystawione później należy dostarczyć do PSZOKu.

Terminy odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości znajdą Państwo na stronie: www.gminaboleslawiec.pl/872/507/harmonogramy-odbioru-odpadow-komunalnych.html

Urząd Gminy Bolesławiec przypomina także o zmianie stawki w 2016 roku która obecnie wynosi:

  • 8 zł za miesiąc od osoby, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
  • 12 zł za miesiąc od osoby, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny (odpady niesegregowane, zmieszane).

W ramach poniesionej opłaty mieszkańcy Gminy Bolesławiec posiadają zagwarantowany odbiór odpadów w następujących częstotliwościach:

  • odpady zmieszane – co 2 tygodnie,
  • plastik – raz w miesiącu,
  • szkło – raz na dwa miesiące,
  • makulatura – raz na dwa miesiące,
  • odpady wielkogabartowe oraz zużyty sprzęt RTV i AGD – dwa razy w roku,
  • możliwość oddania odpadów w PSZOK-u.

15 marca wygasają obowiązujące dotąd numery kont bankowych, dlatego apelujemy, by wpłat dokonywać na nowe numery kont, które każdy mieszkaniec znajdzie w decyzji, którą otrzymał od sołtysa lub pocztą.

Dodatkowych informacji w sprawie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami udziela Stefan Łucki  – tel. (75) 732 32 21 wew. 121,

Stefan Łucki