W marcu rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli w Gminie Bolesławiec, do których przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w wyjątkowych przypadkach mogą zostać przyjęte nawet dzieci 2,5-letnie.

Od 1 września 2016 r. w naszej gminie w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych funkcjonowało będzie siedem przedszkoli w Bożejowicach, Brzeźniku, Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach, Trzebieniu i Żeliszowie. Cztery z nich rozpoczęły już działalność wcześniej (w Kruszynie, Kraśniku Dolnym, Trzebieniu i Bożejowicach) i są one znane rodzicom i dzieciom ze swoich osiągnięć. Przedszkola te koncentrują się na indywidulanych potrzebach każdego dziecka, dążąc do jego wszechstronnego rozwoju. Nauczyciele w swojej pracy stosują nowoczesne metody i formy pracy dziećmi, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób spędzania czasu i nauczania. Stwarzają przemyślane sytuacje edukacyjne, które pozwalają na odkrycie talentów i uzdolnień wychowanków, doskonale zdając sobie sprawę, że dobra zabawa to podstawowy fundament rozwoju dziecka w tym wieku. W każdej z placówek prowadzone są zajęcia adaptacyjne, które w początkowym okresie ułatwiają dzieciom kontakt z rówieśnikami oraz poznanie nowego miejsca, jakim jest przedszkole. Ponadto oferta edukacyjna została wzbogacona przez wprowadzenie do niej  wielu ciekawych zajęć między innymi plastycznych i muzyczno-ruchowych. Dzieci objęte zostały również nauczaniem języka angielskiego, a na życzenie rodziców organizowane są zajęcia z religii. W placówkach wystawiane są przedstawienia muzyczne i teatralne. Współpracują one aktywnie ze środowiskiem lokalnym, organizując wiele uroczystości okolicznościowych, wycieczek, zabaw dla dzieci oraz rodzinnych festynów. Przedszkolaki mają możliwość uczestniczenia w Gminnej Spartakiadzie Przedszkolaka, urządzanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach. Ważne jest również to, że wszystkie przedszkola są bardzo dobrze wyposażone, mają nowoczesne, dostosowane do potrzeb dzieci meble, wiele ciekawych pomocy dydaktycznych i zabawek. Posiadają sprzęt RTV oraz dysponują urządzeniami multimedialnymi (projektorami, wizualizerami, laptopami, tablicami interaktywnymi wraz z oprogramowaniem i innymi) Posiadanie tych urządzeń umożliwia nauczycielom prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny, z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnej. Pozwala to wychowankom na wielozmysłowe poznawanie świata.

W przedszkolach szczególną opieką otoczone są dzieci dotknięte niepełnosprawnością, skierowane do wczesnego wspomagania lub kształcenia specjalnego, dla których organizowane są różnorodne zajęcia terapeutyczne i specjalistyczne.

Od 1 września 2016 r. trzy przedszkola (w Kraśniku Dolnym, Kruszynie oraz Żeliszowie) rozpoczną działalność w nowych budynkach. W  Szkole Podstawowej w Brzeźniku i w Ocicach do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym zostaną dostosowane pomieszczenia szkolne. Wszystkie obiekty, w których  mieszczą się przedszkola będą spełniały wymagane normy. Ponadto każde przedszkole ma dyspozycji doskonale wyposażony plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne, umożliwiające prowadzenie ciekawych zabaw na świeżym powietrzu. Może korzystać również z sali sportowej do prowadzenia zajęć ruchowych i gimnastyki korekcyjnej. W placówkach  pracuje dobrze wykwalifikowana i oddana dzieciom karda pedagogiczna, która cały czas doskonali swoje umiejętności poprzez uczestniczenie różnego rodzaju szkoleniach. W grupie dzieci młodszych oprócz nauczyciela jest również zatrudniona pomoc nauczyciela.

Godziny pracy przedszkoli dostosowane są do potrzeb rodziców (dzieci mogą przebywać w przedszkolu od godz. 6.00 do godz. 16.00). Dziecko w każdym wieku może uczestniczyć bezpłatnie w 5 godzinach zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W placówkach istnieje możliwość korzystania z posiłków (catering), które wykupują rodzice. W roku szkolnym 2016/2017 planowane jest utworzenie w 6 przedszkolach (w Brzeźniku, Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach, Trzebieniu, Żeliszowie) dwóch grup przedszkolnych dla dzieci 3- i 4 letnich oraz 5- i 6-letnich. Każde z tych przedszkoli może przyjąć nawet 50 wychowanków. Natomiast w Przedszkolu w Bożejowicach mogą zostać utworzone nawet 3 grupy dla 65 dzieci.

Dodatkowo również w marcu ruszyła rekrutacja do gminnych szkół podstawowych, które każdego roku na sprawdzianie, organizowanym pod koniec klasy szóstej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu osiągają wysokie wyniki. W ostatnich trzech latach plasowały się one powyżej średniej w województwie i w powiecie. Bogata oferta edukacyjna, zaplecze oraz małe klasy, nieprzekraczające 20 uczniów stwarzają idealne warunki do nauki i rozwoju.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty przedszkoli i szkół w Gminie Bolesławiec. Pełną informację na temat oferty edukacyjnej oraz rekrutacji uzyskacie Państwo u dyrektorów szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych.

Barbara Majecka