Dnia 16 grudnia 2015r. Rada Gminy Bolesławiec Uchwałą Nr X/76/15 przyjęła "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec".

Konieczność sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku, którego głównym celem jest:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu  z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji;
  • zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii do 20% w ogólnym zużyciu energii;
  • redukcję zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok czyli podniesienie efektywności energetycznej.

Konieczność opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika również z dokumentu krajowego tj. „Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej”, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec pomoże również w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 roku Nr 94, poz. 551 ze zmianami).

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec do 2020 roku” jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny Gminy Bolesławiec. Działania w nim ujęte przyczyniają się do realizacji celów określonych na różnych szczeblach administracyjnych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.                 

Plan gospodarki niskoemisyjnej, składa się z dwóch części:

  • inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, która opiera się na danych dotyczących zużycia paliw i energii na terenie gminy (paliw opałowych, paliw transportowych, ciepła systemowego, energii elektrycznej, gazu sieciowego);
  • planu działań, w którym wskazano propozycje działań przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej gminy oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także wskazującej źródła finansowania w ramach unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020.

Plan ten jest dokumentem, dla którego nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co jednoznacznie stwierdził Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu (postanowienie z dnia 02.11.2015r., znak: ZNS.9011.3.16.84.2015.DG) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo z dnia 25.11.2015r., znak WSI.410.575.2015.DK).

Opracowany „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec do 2020 roku” będzie niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących m.in. termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację OZE, zwiększenie efektywności energetycznej.

PDFPGN_Gmina_Boleslawiec.pdf (3,80MB)

XLSXBaza_emisji_-_Gmina_Boleslawiec.xlsx (310,27KB)

PDFUCHWAŁA X_76_15.pdf (999,19KB)

Monika Krosondowicz