Zawiadomienie

o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

            Wójt Gminy Bolesławiec stosownie do art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.)
w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), zawiadamia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. Zmiana wysokości opłaty jest wynikiem podjęcia przez Radę Gminy Bolesławiec Uchwały Nr V/42/15 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nowe stawki wynoszą:
 • 8 zł za miesiąc od osoby, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są
  w sposób selektywny,
 • 12 zł za miesiąc od osoby, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są
  w sposób nieselektywny (odpady niesegregowane, zmieszane).
 1. Zmiana stawki opłaty, jeżeli nie zmieniły się pozostałe dane podane w deklaracji,
  nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji (art. 6m. ust 2a).
 2. Mieszkańcy Gminy Bolesławiec są zobowiązani do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał, w łącznej kwocie za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:
 • za I kwartał do 15 marca,
 • za II kwartał do 15 maja,
 • za III kwartał do 15 września,
 • za IV kwartał do 15 listopada.
 1. Opłatę należy dokonywać w wymienionych wyżej terminach u sołtysa lub na konto bankowe, podane w decyzji. Informujemy, że w roku 2016 nastąpiła zmiana numerów kont, prosimy o ostrożność i dokonanie opłaty na konto podane
  w decyzji za rok 2016.
 2. Zmianie uległa częstotliwość odbioru odpadów:
 • odpady zmieszane odbierane są od wszystkich mieszkańców co 2 tygodnie,
 • plastik – raz w miesiącu,
 • szkło – raz na dwa miesiące,
 • makulatura – raz na dwa miesiące.