W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dostosowaniem systemu odbioru odpadów do potrzeb mieszkańców w 2016 roku w Gminie Bolesławiec zostaną wprowadzone następujące zmiany:

Zostaną zwiększone następujące częstotliwości odbiorów odpadów:

  • odpady zmieszane odbierane będą od mieszkańców budynków jednorodzinnych co 2 tygodnie,
  • odpady plastikowe, wielomateriałowe i metale odbierane będą 1 raz w miesiącu,
  • odpady ze szkła i papieru odbierane będą 1 raz na dwa miesiące.

Dotychczasowa zbiórka kontenerowa odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon zostanie zamieniona na zbiórkę objazdową, tj. od domu do domu. Zostały wyznaczone dwa terminy w roku dla każdej miejscowości, podczas których sprzed każdej posesji zostaną odebrane odpowiednie wystawione odpady. Dodatkowo każdy mieszkaniec będzie mógł dostarczyć odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Łące, który zostanie uruchomiony w lutym 2016 roku i będzie funkcjonował w każdy wtorek, czwartek i sobotę od godziny 10.00 do godziny 18.00.

Gmina Bolesławiec od 1 stycznia 2016 r. przejmuje obowiązek odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstwa, firmy etc.). Zarejestrowane firmy otrzymają pocztą informacje dotyczące nowego systemu. Dodatkowe informacje zostały umieszczone na stronie internetowej urzędu Gminy Bolesławiec.

Ponadto informujemy Państwa, iż w 2016 r. na terenie gminy Bolesławiec ulegnie zmianie stawka i sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Opłata będzie naliczana jako iloczyn nowej stawki i liczby osób zamieszkujących nieruchomość podaną w deklaracji. W przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny (segregacja), stawka opłaty od jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 8 zł za miesiąc (jest to najniższa stawka w powiecie Bolesławieckim do 6 osób w nieruchomości i jedna z najniższych stawek za gospodarowanie odpadami w województwie). W przypadku osób niesegregujących stawka opłaty na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 12 zł za miesiąc. Opłata za dodatkowy odbiór odpadów zielonych pozostaje bez zmian i wynosi 12 zł za miesiąc od gospodarstwa domowego.

W lutym bieżącego roku otrzymają Państwo informację o wysokości opłaty kwartalnej w 2016r. Zmiana jej wysokości według nowych stawek nastąpi automatycznie, bez konieczności składania nowych deklaracji przez mieszkańców.

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian, czyli wpłacamy opłatę u sołtysa lub przelewem na indywidualne konto za kwartał bez wezwania w następujących terminach:

  • za I kwartał do 15 marca,
  • za II kwartał do 15 maja,
  • za III kwartał do 15 września,
  • za IV kwartał do 15 listopada.

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Bolesławiec. Deklaracja w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz niezbędne informacje dotyczące gospodarki odpadami dostępne są w Urzędzie Gminy Bolesławiec pokój nr 5, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec www.gminaboleslawiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bolesławiec.

Dodatkowe informacje w sprawie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami udziela inż. Stefan Łucki tel.(75) 732 32 21 wew. 121, s.lucki@gminaboleslawiec.pl.

Stefan Łucki