Wójt Gminy Bolesławiec informuje, iż w lutym br. zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec. W przypadku uzyskania dotacji Gmina Bolesławiec przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego pokryte zostanie 100 % kosztów związanych z usunięciem azbestu i wyrobów zwierających azbest występujących na terenie gminy (do 85 % kosztów pokryje WFOŚiGW we Wrocławiu, a do 15 % kosztów pokryje Gmina Bolesławiec).

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Bolesławiec, którzy wyrażają chęć bezpłatnego usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości, zobowiązani są do złożenia „DEKLARACJI uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”, którą zamieściliśmy poniżej.

Deklarację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2016r. do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 4, parter. 

Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane !  

Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Bolesławiec.

W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów azbestowych nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie.

PDFDEKLARACJA UCZESTNICTWA.pdf (269,95KB)

Monika Krosondowicz