Obowiązujące Uchwały Rady Gminy Bolesławiec dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

 

  • Uchwała Nr XXXVIII/354/22 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec [https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/6352/
  • Uchwała Nr XVI/187/20 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5583/]
  • Uchwała Nr XVI/188/20 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym [https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5584/]
  • Uchwała Nr XVI/189/20 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5585/]
  • Uchwała Nr XVI/190/20 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe [https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5586/]
  • Uchwała Nr XVI/191/20 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5587/]
  • Uchwała Nr XVI/192/20 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości [https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/2328/]