INFORMACJA O WARUNKACH I SPOSOBIE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BOLESŁAWIEC

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
 2. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
 3. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
 4. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Bolesławiec odbierała odpady z ich nieruchomości po 1 stycznia 2021 r., powinni złożyć w terminie pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nową deklaracją. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości.

Właściciele, którzy zrezygnują z gminnego systemu gospodarowania odpadami będą zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem odbierającym odpady komunalne, który posiada stosowny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Będą także kontrolowani w zakresie posiadania stosownych umów na wywóz odpadów komunalnych oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów.

Deklaracja do pobrania:

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

 

 1. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Rada Gminy Bolesławiec podjęła uchwałę  nr XVI/189/20 z  dnia 30 września 2020 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne(Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2020 r. poz. 5585), w której określono stawki opłaty za określony pojemnik lub worek dla nieruchomości niezamieszkałych, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., na następującym poziomie:

 • worek 120 l – 18,19 zł
 • pojemnik 120 l – 6,34 zł
 • pojemnik 240 l – 12,68 zł
 • pojemnik 1100 l – 58,21 zł

W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów opłata wzrośnie czterokrotnie.

W miejsce dotychczasowego naliczania opłaty wyłącznie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów jednej frakcji, tj. odpadów zmieszanych, wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór i  zagospodarowanie odpadów za pojemnik/worek z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji:

 1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 2. papieru,
 3. tworzyw sztucznych i metali,
 4. szkła,
 5. bioodpadów.

 

 1. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Właściciele nieruchomości niezamieszkałej wnoszą opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny rachunek bankowy gminy (otrzymany podczas złożenia deklaracji lub listownie), do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

 1. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
 • Wyposażenie nieruchomości w pojemniki (kupno lub dzierżawa) służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.    
 • Systematyczne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w taki sposób, by nie zalegały na powierzchni nieruchomości.
 • Gromadzenie odpadów w przeznaczonych do tego pojemnikach (pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zgodne z systemem odbioru operatora wybranego przez Gminę Bolesławiec w drodze przetargu publicznego).
 • W dniu odbioru odpadów wystawienie pojemników przed posesję do godz. 6:00 w celu odebrania ich przez operatora (Odpady komunalne będą odbierane od godziny 6:00 do godziny 18:00 w dni robocze, zgodnie z harmonogramem. Odpady z nieruchomości wyposażonych w boks na pojemniki dostępny dla operatora z drogi publicznej, będą odbierane bezpośrednio z boksu bez konieczności wystawiania pojemników.).
 • Właściciele nieruchomości, z uwagi na obowiązek selektywnego zbierania odpadów wyposażają nieruchomość w minimum pięć pojemników:
 • do zbierania pozostałych odpadów zmieszanych po segregacji (ciemnozielony lub czarny kolor pojemnika);
 • do selektywnego zbierania szkła (zielony kolor pojemnika);
 • do selektywnego zbierania plastiku, opakowań wielomateriałowych oraz metalu (żółty kolor pojemnika);
 • do selektywnego zbierania papieru (niebieski kolor pojemnika);
 • do selektywnego zbierania bioodpadów (brązowy kolor pojemnika).