INFORMACJA O WARUNKACH I SPOSOBIE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BOLESŁAWIEC

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
 2. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
 3. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
 4. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Gmina Bolesławiec na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.c.p.g., objęła zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. nieruchomości niezamieszkałe.

Podjęta przez Radę Gminy Bolesławiec uchwała dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, tzn. m.in. takich, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, budynków użyteczności publicznej itp.

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy i która powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g., oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Właściciele, którzy zrezygnują z gminnego systemu gospodarowania odpadami będą zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem odbierającym odpady komunalne, który posiada stosowny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Będą także kontrolowani w zakresie posiadania stosownych umów na wywóz odpadów komunalnych oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów.

Deklaracja do pobrania:

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (589,40KB)

 

---------------------------------------------------

UWAGA!

ZAWIADOMIENIE

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399) – dalej u.c.p.g., Wójt Gminy Bolesławiec zawiadamia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Bolesławiec, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, m. in. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec” na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Mając powyższe na uwadze właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy, mają możliwość:

1) złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych
zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem;

2) odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie
tego oświadczenia.

W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g., oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Ww. oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

 

ZAWIADOMIENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy [PDFRGG.271.2.2024_Zawiadomienie.pdf (660,66KB)]

 

Zawiadomienie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12.06.2024 r.

---------------------------------------------------

 

 1. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Rada Gminy Bolesławiec podjęła uchwałę  nr XXX/308/22 z  dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne(Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2020 r. poz. 5585), w której określono stawki opłaty za określony pojemnik lub worek dla nieruchomości niezamieszkałych, obowiązujące od 1 lipca 2022 r., na następującym poziomie:

 • pojemnik 120 l – 25,00 zł
 • pojemnik 240 l – 50,00 zł
 • pojemnik 1100 l – 230,00 zł

W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów opłata wzrośnie czterokrotnie.

W miejsce dotychczasowego naliczania miesięcznej opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów danej frakcji, wprowadzone zostało naliczanie opłaty za  każdorazowy, zgodny z częstotliwością określoną w harmonogramie wywozu odpadów, odbiór pojemnika każdej z pięciu obowiązkowych frakcji:

 1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - częstotliwość odbioru: raz na 2 tygodnie,
 2. papieru - częstotliwość odbioru: raz na 8 tygodni,
 3. tworzyw sztucznych i metali - częstotliwość odbioru: raz na 4 tygodnie,
 4. szkła - częstotliwość odbioru: raz na 8 tygodni,
 5. bioodpadów - częstotliwość odbioru: raz na 2 tygodnie.

 

 1. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Właściciele nieruchomości niezamieszkałej wnoszą opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny rachunek bankowy gminy (otrzymany podczas złożenia deklaracji lub listownie), do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

 1. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
 • Wyposażenie nieruchomości w pojemniki (kupno lub dzierżawa) służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.    
 • Systematyczne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w taki sposób, by nie zalegały na powierzchni nieruchomości.
 • Gromadzenie odpadów w przeznaczonych do tego pojemnikach (pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zgodne z systemem odbioru operatora wybranego przez Gminę Bolesławiec w drodze przetargu publicznego).
 • W dniu odbioru odpadów wystawienie pojemników przed posesję do godz. 6:00 w celu odebrania ich przez operatora (Odpady komunalne będą odbierane od godziny 6:00 do godziny 18:00 w dni robocze, zgodnie z harmonogramem. Odpady z nieruchomości wyposażonych w boks na pojemniki dostępny dla operatora z drogi publicznej, będą odbierane bezpośrednio z boksu bez konieczności wystawiania pojemników.).
 • Właściciele nieruchomości, z uwagi na obowiązek selektywnego zbierania odpadów wyposażają nieruchomość w minimum pięć pojemników:
 • do zbierania pozostałych odpadów zmieszanych po segregacji (ciemnozielony lub czarny kolor pojemnika);
 • do selektywnego zbierania szkła (zielony kolor pojemnika);
 • do selektywnego zbierania plastiku, opakowań wielomateriałowych oraz metalu (żółty kolor pojemnika);
 • do selektywnego zbierania papieru (niebieski kolor pojemnika);
 • do selektywnego zbierania bioodpadów (brązowy kolor pojemnika).