Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Krakowskiej nr 11, 43-190 Mikołów, jako pełnomocnik Gminy Bolesławiec wystąpiło do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wyrażenia opinii odnośnie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec".

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu w swoim postanowieniu z dnia 02.11.2015r., znak: ZNS.9011.3.16.84.2015.DG stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu. Stwierdził również, że dokument ten pozwala na osiągnięcie celów z zakresu redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych wprowadzanych do atmosfery, a pochodzących ze spalania paliw, przewiduje podjęcie projektów zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i nieinwestycyjnym i stanowi element propagujący podejmowanie działań o charakterze pro-środowiskowym przez mieszkańców. Zdaniem ww. organu wprowadzenie planu wpłynie na poprawę stanu środowiska i warunków życia ludzi na terenie gminy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w piśmie z dnia 25.11.2015r., znak: WSI.410.575.2015.DK również stwierdził, że dla "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec" nie jest wymagane przeprowadzenia oceny strategicznej. Zdaniem regionalnego dyrektora planowane do realizacji zadania wynikające z planu nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i nie powinny stanowić zagrożenia dla środowiska przyrodniczego gminy, w tym obszarów Natura 2000.

Monika Krosondowicz

 

PDFopinia PWIS we Wrocławiu.pdf (702,21KB)

PDFopinia RDOŚ we Wrocławiu.pdf (1,34MB)