Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), w związku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bolesławiec uchwały nr VII/59/15 z dnia 30 września 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik, a także, że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany planu oraz że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono ww. uchwałę.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej,bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w terminie do 21 grudnia 2015 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

PDFWniosek o zmianę planu miejscowego.pdf (359,82KB)

 

Paweł Stadnicki