Szanowni Przedsiębiorcy Gminy Bolesławiec

Wraz z reformą systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Bolesławiec przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Wraz z nim wprowadzony został szereg udogodnień w ramach jednej z najniższych opłat na terenie województwa dolnośląskiego. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, szczególnie wyrozumiałości mieszkańców, wdrażanie nowej ustawy „śmieciowej” odbyło się bez większych przeszkód. Wprowadzony wówczas system oraz prowadzona gospodarka komunalna czyni naszą gminę jednym z liderów w wypełnianiu norm w zakresie odzysku odpadów.

Dopełnieniem zapoczątkowanych w 2013 r. działań jest decyzja Rady Gminy Bolesławiec o ujednoliceniu systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Bolesławiec poprzez objęcie od 1 stycznia 2016 r. systemem odbioru odpadów komunalnych także nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady.

 W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami będą Państwo korzystać z:

 • odbioru odpadów zmieszanych, co 2 tygodnie,
 • odbioru plastiku, opakowań wielomateriałowych i metali raz w miesiącu,
 • odbioru szkła i makulatury raz na dwa miesiące,
 • możliwości oddania odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD, elektronarzędzi itp. w powstającym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) w Łące 2P.

Każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, musi wyposażyć nieruchomość w pojemniki do ich zbierania, we własnym zakresie. Decyzję o wyborze sposobu wyposażenia nieruchomości w pojemniki pozostawimy Państwu tak, abyście wybrali najlepszą i dostosowaną do Państwa potrzeb możliwość. Pojemniki mogą być kupione lub wydzierżawione od każdego podmiotu oferującego taką usługę.

Gmina Bolesławiec przejmuje odbiór wyłącznie odpadów komunalnych, do których nie zaliczają się np. odpady z produkcji, odpady z przeróbki. Umowę na odbiór odpadów innych niż komunalne należy podpisać na dotychczasowych zasadach z dowolnie wybraną firmą, posiadającą stosowne zezwolenia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku do niniejszego pisma.

W związku z powyższymi zmianami prosimy Państwa o złożenie do 11 grudnia 2015 roku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a w Bolesławcu, pokój nr 5, gdzie zostanie od razu sprawdzona i przyjęta. Deklarację można również przesłać za pomocą Poczty Polskiej i za pośrednictwem platformy ePUAP.

Aby uniknąć podwójnej opłaty muszą Państwo wypowiedzieć dotychczasową umowę firmie wywozowej ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz złożyć nową deklarację w Urzędzie Gminy Bolesławiec.

Pragnę podkreślić, iż cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji, udzielamy wyjaśnień i pomagamy w rozwiązywaniu problemów. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania systemu będziemy szczegółowo analizować a następnie podejmować właściwe interwencje. To od należytej współpracy i dobrej wzajemnej komunikacji zależała będzie czystość naszego otoczenia.

Liczę na Państwa aktywność i współpracę.        

                                                                                                                              

                                                                                                                                 Z wyrazami szacunku

                                                                                                                             Wójt Gminy Bolesławiec

                                                                                                                                   Andrzej Dutkowski


INFORMACJA O WARUNKACH I SPOSOBIE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BOLESŁAWIEC

Od 1 stycznia 2016 r. Gmina Bolesławiec przejmie odbiór wyłącznie odpadów komunalnych,  do których nie zalicza się np. odpadów z produkcji lub przeróbki. Umowę na odbiór odpadów innych niż komunalne należy podpisać z dowolnie wybraną firmą, posiadającą stosowne uprawnienia, natomiast umowę zawartą z dotychczasowym podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na odbiór tych odpadów należy rozwiązać ze skutkiem na koniec grudnia 2015 r.

Do dnia 11 grudnia 2015 r. wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) składają w Urzędzie Gminy Bolesławiec deklarację. Deklarację można również przesłać za pomocą Poczty Polskiej i za pośrednictwem platformy ePUAP. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest częścią deklaracji, właściciele nieruchomości niezamieszkałej obliczają samodzielnie w oparciu o obowiązujące stawki opłaty, które są uzależnione od sposobu zbierania odpadów komunalnych (selektywnie lub w sposób zmieszany) i wielkości pojemników na terenie danej nieruchomości, służących do gromadzenia odpadów.

 

Miesięczna stawka opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi zmieszanymi, zbieranymi w sposób nieselektywny:

 

Pojemność pojemnika

 

Opłata miesięczna

1.

0,11 m3

(110 litrów)

-

33,00 zł/m-c

2.

0,12 m3

(120 litrów)

-

36,00 zł/m-c

3.

0,24 m3

(240 litrów)

-

72,00 zł/m-c

4.

1,10 m3

(1100 litrów)

-

330,00 zł/m-c

 

 

Miesięczna stawka opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny (pozostałymi po segregacji):

 

Pojemność pojemnika

 

Opłata miesięczna

1.

0,11 m3

(110 litrów)

-

22,00 zł/m-c

2.

0,12 m3

(120 litrów)

-

24,00 zł/m-c

3.

0,24 m3

(240 litrów)

-

48,00 zł/m-c

4.

1,10 m3

(1100 litrów)

-

220,00 zł/m-c

 

            

Wysokość stawek określa Uchwała Nr V/45/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. W przypadku odpadów zbieranych selektywnie opłata jest naliczana tylko za pojemność pojemnika na odpady zmieszane pozostałe po segregacji.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałej wnoszą opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny rachunek bankowy gminy (otrzymany podczas złożenia deklaracji lub listownie), do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Pierwszą opłatę należy wnieść do dnia 15 lutego 2015 r.

Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłat określa Uchwała Nr V/43/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

W zamian za uiszczoną opłatę będą odbierane odpady komunalne, zgodnie z następującym harmonogramem:

 1. 1 raz na 2 tygodnie zmieszane odpady komunalne;
 2. 1 raz na 1 miesiąc plastik, odpady wielomateriałowe oraz metale;
 3. 1 raz na 2 miesiące papier;
 4. 1 raz na 2 miesiące szkło.

Szczegółowe informacje na temat odbioru odpadów znajdą Państwo w Uchwale Nr VII/57/15 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec.

Od 1 stycznia 2016 r. do obowiązków właścicieli nieruchomości niezamieszkałych należy:

 1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki (kupno lub dzierżawa) służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;           
 2. Systematyczne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w taki sposób, by nie zalegały na powierzchni nieruchomości;
 3. Gromadzenie odpadów w przeznaczonych do tego pojemnikach (pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zgodne z systemem odbioru operatora wybranego przez Gminę Bolesławiec w drodze przetargu publicznego). Właściciel nieruchomości we własnym zakresie wyposaża swoją posesję w pojemniki (pojemnik) do gromadzenia odpadów komunalnych).
 4. W dniu odbioru odpadów wystawienie pojemników przed posesję w celu odebrania ich przez operatora.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywne zbieranie odpadów wyposażają nieruchomość w minimum cztery pojemniki:

 1. do zbierania pozostałych odpadów zmieszanych po segregacji (ciemnozielony lub czarny kolor pojemnika);
 2. do selektywnego zbierania szkła (zielony kolor pojemnika);
 3. do selektywnego zbierania plastiku, opakowań wielomateriałowych oraz metalu (żółty kolor pojemnika);
 4. do selektywnego zbierania papieru (niebieski kolor pojemnika).

W przypadku zebrania większej ilości odpadów selektywnie zebranych, które nie zmieszczą się w pojemniku, zostaną one odebrane w workach, oznaczonych odpowiednim kolorem (tj. szkło – worek zielony; plastik, opakowania wielomateriałowe i metale – worek żółty; papier – worek niebieski).

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują nieselektywne zbieranie odpadów wyposażają nieruchomość w minimum jeden pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych, niesegregowanych (ciemnozielony lub czarny kolor pojemnika).

Inne selektywnie zbierane frakcje (m.in. odpady wielkogabarytowe, opony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady niebezpieczne, leki, odpady zielone itp.) właściciele nieruchomości dostarczają własnym transportem i na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Łąka 2P, który zostanie uruchomiony w 2016 r.

Odpady komunalne będą odbierane od godziny 6:00 do godz. 18:00 w dni robocze, zgodnie z opracowanym harmonogramem. Będzie on wskazywał zawsze ten sam dzień tygodnia dla danej miejscowości, w którym operator będzie odbierał odpady wg określonej częstotliwości. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości będzie wystawienie przed posesję odpowiednich rodzajów pojemników do godz. 6:00 w ustalonym dniu odbioru odpadów chyba, że ich nieruchomość będzie wyposażona w boks na pojemniki dostępny dla operatora z drogi publicznej.    

Wszystkie informacje na temat odbioru odpadów zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec www.gminaboleslawiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bolesławiec.

Dodatkowe informacje w sprawie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami udziela inż. Stefan Łucki, Urząd Gminy Bolesławiec pokój nr 5, tel. (75) 732 32 21 wew. 121, e-mail: s.lucki@gminaboleslawiec

Stefan Łucki