Wraz z nastaniem jesieni rozpoczynają się prace porządkowe na naszych posesjach i w ogródkach, a wraz z tym do pracowników Urzędy Gminy Bolesławiec kierowane jest zapytanie „Czy można palić zgrabione liście?”. Odpowiadamy zatem na to pytanie.

Przepisy w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zmianami). W art. 30 ust. 1 ww. ustawy czytamy, iż zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami, natomiast w art. 31 ust. 7 czytamy, iż dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie w przypadku, gdy nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. 

Czy ten zapis uprawnia nas do spalania w ogniskach liści, gałęzi itp.? Okazuje się, że nie.

Uchwała Nr VII/57/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 6 października 2015r., pod pozycją 4062, mówi jasno, że odpady zielone należy:

a) zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych w miejscu i w sposób nie uciążliwy dla otoczenia;

b) umieszczać w workach lub pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów zielonych, które zostaną odebrane odpłatnie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne;

c) przekazać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

A zatem – NA TERENIE GMINY BOLESŁAWIEC NIE WOLNO SPALAĆ NA OTWARTEJ PRZESTRZENI (W OGNISKACH) ODPADÓW ZIELONYCH.

Przepisami dodatkowo regulującymi palenie ognisk są: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r., Nr 109, poz. 719), a także zapisy art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 121 ze zmianami), tzw. przepis „prawa sąsiedzkiego”, który nakazuje powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Ważnym sformułowanie jest tutaj „ponad przeciętną miarę”. Naruszenie tzw. „przeciętnej miary”, a więc przedostanie się dymu pochodzącego z nielegalnego paleniska m.in. w miejsce dostępne dla publiczności bądź na drogę publiczną a zatem stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym, grozi sankcjami karnymi, nawet mandatem karnym w wysokości do 500 zł (zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń).
 

Monika Krosondowicz