JPEGco2_emissions-emisja-gazow-dyrektywa.jpeg (8,61KB)
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami), 

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się

z projektem dokumentu pn.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec”

Na podstawie Uchwały Nr IV/32/15 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 20 maja 2015r. Wójt Gminy Bolesławiec przystąpił do opracowywania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec”.

Plan ten jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Celem PGN jest osiągniecie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych.

Konieczność sporządzenia PGN wynika z postanowień Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ratyfikowana przez Polskę w 1994r.), uzupełniającego ją Protokołu z Kioto z 1997r. oraz pakietu klimatyczno-energetycznego przyjętego przez Komisję Europejską w grudniu 2008r. Ponadto konieczność opracowania i realizacji PGN dla Gminy Bolesławiec wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r.Dokument ten umożliwi również spełnienie obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, wynikające z ustawy o efektywności energetycznej.

W dokumencie wyznaczone zostały działania inwestycyjne i nieinwestycyjne niezbędne do osiągnięcia redukcji zużycia energii finalnej, emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania. Ustalone zostały również zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej.

Zainteresowane osoby mogą zapoznawać się z projektem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec”

  1. na stronie internetowej www.gminaboleslawiec.pl;
  2. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, parter, pokój nr 4, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski do mogą być wnoszone od dnia 30.10.2015r. do dnia 20.11.2015r.:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec;
  2. ustnie do protokołu w ww. siedzibie urzędu, parter, pokój nr 4;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: m.krosondowicz@gminaboleslawiec.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bolesławiec.           

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

                                                                                                                                          

"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec" [PDFPGN+baza emisji.pdf (4,26MB)]

Ulotka [JPEGPGN_ulotka_s1_30102015.jpeg (65,79KB)]  [JPEGPGN_ulotka_s2_30102015.jpeg (66,24KB)]