REGULAMIN Konkursu "Najładniejsza kartka bożonarodzeniowa"

I Organizator

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie. 

II Cele konkursu

Zachowanie tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży. 

III Warunki uczestnictwa

  • W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Bolesławiec.
  • Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:
  1.    od 5 do 8 lat
  2.    od 9 do 12 lat
  • Kartkę bożonarodzeniową należy opatrzyć w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, wiek uczestnika, miejscowość, telefon kontaktowy do  rodziców/opiekunów.

IV Technika/ format

Kartki muszą być wykonane w formacie max A5, techniką dowolną. Wzór na kartce musi być wymyślony przez autora i nigdzie wcześniej nie publikowany.

Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw autorskich.

V Ocena

Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora konkursu, które wybierze spośród wszystkich uczestników jednego zwycięzcę w każdej kategorii przyznając mu pierwsze miejsce oraz dodatkowo może nagrodzić sześciu uczestników przyznając im wyróżnienia.   

VI Termin zgłoszeń

Kartki bożonarodzeniowe należy dostarczyć w terminie do 30 października 2015 roku do siedziby GOKiS w Kruszynie. Kartki bożonarodzeniowe dostarczone po wyznaczonym  terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Kartki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do wydruku i nieodpłatnego rozpowszechniania jednej z nagrodzonych kartek w okresie przedświątecznym.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w grudniu, o jego dokładnym terminie poinformuje Organizator.