Wójt Gminy Bolesławiec informuje, że z dniem 12 sierpnia 2015 r. Urząd Gminy rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych długotrwałą suszą.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec w pokoju nr 7 (na parterze) lub do pobrania ze strony:

http://gminaboleslawiec.pl/702/488/jak-postepowac-w-przypadku-klesk-zywiolowych-w-rolnictwie.html

Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 1.09.2015 r. (czyli we wtorek o godz. 15.30). 

Ponadto informuję także, że z dniem 27 sierpnia 2015 r. Zarządzeniem Nr 391 Wojewody Dolnośląskiego powołana została Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Bolesławiec. Pierwsze terenowe prace Gminnej Komisji odbędą się w dniach 28 i 31 sierpnia 2015 r. Kolejne lustracje w terenie odbędą się w I połowie września 2015 r.

Uwaga!

Prosimy o dołożenie należytej staranności w wypełnianiu wniosku i załączników, gdyż wraz z protokołami sporządzanymi przez Komisję zostaną przekazane Wojewodzie Dolnośląskiemu.
Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest kopia wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2015 – składana w ARiMR.

Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna bądź roślinna i zwierzęca, poziom strat musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji całego gospodarstwa, tak roślinnej jak i zwierzęcej (łącznie).

Rolnik posiadający uprawy, które zostały uszkodzone poza terenem naszej gminy jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o oszacowanie szkód do każdej z gmin, na terenie której poniósł szkody.

Szacowanie szkód u rolników odbywa się wyłącznie w oparciu o lustrację w terenie – nie mogą być uznawane inne dowody, np. zeznania świadków tzn. nie będą brane pod uwagę wnioski o oszacowanie strat z plonów już zebranych z pól i przeoranych pól.

Jednocześnie informuję, że uruchomienie innej pomocy niż pomoc w formie kredytu preferencyjnego może nastąpić w przypadku podjęcia Uchwały przez Radę Ministrów w sprawie ustanowienia odpowiedniego programu pomocy. Należy jednak nadmienić, że pomoc w tym zakresie będzie uruchomiona dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej co najmniej na powierzchni 70% upraw rolnych.

Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Bolesławiec w pok. nr 7 do dnia 1.09.2015 r.

Jeżeli pojawią się informacje o innych formach pomocy lub innym sposobie szacowania strat niezwłocznie o tym poinformujemy.