Zamieszczone poniżej informacje mają na celu uświadomić Państwu konsekwencje, jakie wiążą się ze spalaniem odpadów w  piecach domowych, jak również na wolnym powietrzu oraz wskazanie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami, co pozwoli uniknąć sankcji i przyczyni się do poprawy stanu powietrza w naszej gminie.

Przepisy, jakie warto znać:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2013r.  o odpadach (Dz. U.  z 2013r., poz. 21 ze  zmianami).
 2. Ustawa z dnia 13 września  1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tj. Dz.U.  z 2013r. poz.  1399 ze  zmianami).

Czego nie wolno palić:

Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci! Palić nie wolno m.in.:

 1. plastikowych pojemników i butelek po napojach oraz przedmiotów z tworzyw sztucznych i plastikowych toreb z polityenu;
 2. zużytych opon i innych odpadów z gumy;
 3. elementów drewnianych pokrytych lakierem;
 4. opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin;
 5. opakowań po farbach i lakierach;
 6. sztucznej skóry;
 7. papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Co wolno palić:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metodach ich odzysku (Dz. U. z 2006r. Nr 75, poz. 527 ze zmianami), dopuszcza spalanie do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. Są to:

 1. papier, tektura i niezanieczyszczone drewno;
 2. opakowania z papieru, tektury i niezanieczyszczonego drewna;
 3. odpady kory, korka, trociny, wióry, ścinki drewna, drewno, niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących  z obróbki płyt wiórowych.

Jakie są skutki spalania odpadów:

W związku ze spalaniem odpadów w piecach domowych pogarsza się jakość powietrza. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania -  gdy jest zbyt niska w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200 – 500°C) i towarzyszy mu emisja do atmosfery wielu zanieczyszczeń takich jak: nieorganiczne związki chloru i fluoru, tlenki azotu (NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO) – czad, drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu). Ich szkodliwość dla zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni, co uniemożliwia  wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem z kolei jest lokalny wzrost ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym. Ta więc pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami, szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom.

Co grozi za spalanie odpadów:

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 176 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto w sytuacji, gdy dochodzi do złamania przepisów przeciwpożarowych i spowodowania uciążliwości w wyniku palenia odpadów można ukarać właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego, gdyż jest on zobowiązany powstrzymywać się od działań, które zakłóciłby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. 

Ważne telefony:

Jeżeli są Państwo świadkami spalania odpadów, mogą państwo zgłosi ten fakt pod jeden z poniższych numerów:

 1. Komisariat Policji w Kruszynie – 75 732 30 73;
 2. Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Bolesławiec – 75 732 32 21 do 23 wewn. 120;
 3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony  Środowiska – 75 767 94 12 do 14 (tylko w przypadkach spalania odpadów przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą).

 

Monika Krosondowicz