Gmina Bolesławiec przystąpiła do realizacji zadania, którego celem będzie sporządzenie:

  1. “Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec” – dokumentu strategicznego, który przyjety zostanie uchwałą rady gminy.
  2. Bazy emisji zawierającej dane o gospodarce energetycznej gminy oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych.
  3. Prognozy oddziaływania PGN na środowisko, o ile będzie wymagana przez organy współdziałające.

Projekt realizowany będzie do dnia 23.12.2015r. przez Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. z Mikołowa.

PGN jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesieniu efektywności energetycznej.

Konieczność sporządzenia PGN wynika ze zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno - energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008r., którego głównym celem jest:

  1. redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu  z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji;
  2. zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii do 20% w ogólnym zużyciu energii;
  3. redukcję zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok czyli podniesienie efektywności energetycznej.

Konieczność opracowania PGN wynika również z dokumentu krajowego tj. „Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej”, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r. PGN dla Gminy Bolesławiec pomoże m.in. w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie o efektywności energetycznej.

Podczas tworzenia PGN zostanie wykonana inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru całej gminy oraz zostaną przeanalizowane możliwości redukcji zużycia energii wraz z ekonomiczną i ekologiczną oceną efektywności działań. Dla wybranego wariantu działań zostanie opracowany harmonogram  realizacji i możliwe źródła finansowania. Ustalone zostaną zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno - energetycznej. PGN obejmie wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii.

Adresatami PGN będą m.in. Gmina Bolesławiec, jednostki organizacyjne i przedsiębiorcy. PGN skierowany będzie również do mieszkańców gminy, aby skłonić ich do działania na rzecz ochrony środowiska.

Działania obejmujące redukcję gazów cieplarnianych, podnoszenie efektywności energetycznej oraz zwiększanie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii mają być finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Unii Europejskiej. Warunkiem niezbędnym do pozyskania środków pieniężnych jest posiadanie PGN. Brak PGN wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie na działania inwestycyjne. Wdrożenie PGN ułatwi adaptację Gminy Bolesławiec do wymogów gospodarki niskoemisyjnej.

 

Monika Krosondowicz