REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE DEKORACJE DOŻYNKOWE

1. Organiztor

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie

2. Warunki uczestnictwa

  • udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Gminy Bolesławiec.
  • warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie domu/obejścia do konkursu w terminie do 22 sierpnia 2015 r. telefonicznie nr 782-450-211, e-mailem na adres: gokisbeata@wp.pl lub osobiście w sekretariacie GOKIS-u, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b.
  • dekoracja domu/obejścia musi zachować trwałość min. do 30.08.2015 r.

3. Kryteria oceny

Komisja konkursowa podczas oceny zgłoszonych zagród bierze pod uwagę:

a)  nawiązanie do tradycji dożynkowej m.in. poprzez użycie naturalnych materiałów przyrodniczych

b)  trwałość

c)  sposób ekspozycji

4. Ocena

Prace będą oceniane 27 sierpnia 2015 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości dożynkowych w Żeliszowie w dniu 30 sierpnia 2015 r.

5. Informacje dodatkowe  

Wyniki konkursu będą podane także na stronie internetowej www.gokis.boleslawiec.org