Gmina Bolesławiec realizuje projekt pn.:„Budowa ciągu pieszo-rowerowego relacji Bolesławiec-Trzebień” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Priorytetu 5 „Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku”  Działanie nr 5.2  „Kultura i turystyka”  Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na podstawie umowy nr FEDS.05.02-IZ.00-0005/23 z dnia 19.02.2024 r.

Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Gminy Bolesławiec, w części przebiegu byłej trasy kolejowej Bolesławiec-Trzebień o długości 8,7340 km. Zakres prac budowlanych obejmuje utworzenie odcinka stanowiącego część trasy rowerowej 703 „Dolina Bobru” zgodnej z założeniami „Koncepcji sieci głównych tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Dolnośląska Cyklostrada” łączącej trzy miejscowości: Kraśnik Dolny, Dąbrowa Bolesławiecka oraz Golnice, a w przyszłości także z miastem Bolesławiec.

Aktualnie zakończono prace dokumentacyjne obejmujące:

  • okazanie granic działek w obrębie Kraśnik Dolny, Dąbrowa Bolesławiecka i Golnice;
  • inwentaryzację drzewostanu poprzez spis z natury na potrzeby uzyskania decyzji na wycinkę drzew i krzewów zlokalizowanych na wyznaczonych geodezyjnie fragmentach działek nasypu po byłej linii kolejowej relacji Bolesławiec-Trzebień;
  • wykonanie dokumentacji oznakowania szlaku rowerowego.

Po uzyskaniu zgód na wycinkę drzew i krzewów w ramach przygotowania terenu przewidziano prace związane z oczyszczeniem terenów na całej długości istniejących rowów przydrożnych w pasie linii kolejowej oraz pasie drogowym, ponadto zaplanowano konieczne do realizacji projektu prace porządkowe porastających od przeszło 30 lat samosiewów ze względu na wysoki poziom zakrzewienia i zadrzewienia terenu inwestycji. W ramach kompensacji przyrodniczej wykonane zostaną nasadzenia zastępcze po usuwanych drzewach.

Po zakończeniu prac przygotowawczych  zaplanowano prace budowlane polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego), przebudowie dróg gminnych, robotach ziemnych i remoncie obiektów mostowych oraz utworzeniu trzech Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR).

Celem głównym projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego i mobilności mieszkańców obszaru Gminy Bolesławiec poprzez rozwój infrastruktury rowerowej. Jednocześnie inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej północnej części gminy Bolesławiec, w tym także obejmujących ją Borów Dolnośląskich.

Całkowita wartość projektu  - 17 466 109, 21 PLN

Dofinansowanie:

- ze środków UE (70 %) - 12 226 276,45 PLN

- ze środków BP (10 %)  - 1 746 610,92 PLN

- wkład własny GB (20 %) - 3 493 221,84 PLN

Termin realizacji od 10.10.2023 r. do 30.08.2025 r.

#FunduszeEuropejskie

Elżbieta Chojnacka

FEDDS-kolor-poziom.jpeg