21 czerwca 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bolesławiec a firmą Transport Ciężarowy „Grabowy” z siedzibą w Dobrej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi dz. nr 183, 190 we wsi Suszki na łączną kwotę 229.456,50 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 187.500,00 zł.

W ramach zadania zostanie zmodernizowany odcinek drogi na długości 750 mb w miejscowości Suszki poprzez stabilizację gruntu cementem, a następnie utwardzenie jej nawierzchni tłuczniem z kruszywa łamanego.  

Termin zakończenia inwestycji to koniec września 2024 r.

Agnieszka Kuśmierz

Wójt Gminy Bolesławiec, Wykonawca i Skarbnik