Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie III Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 14 czerwca 2024 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad III Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy z dnia 22.05.2024 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między II i III Sesją Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  5.1 Nr III/10/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec,
  5.2 Nr III/11/24 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 rok,
  5.3 Nr III/12/24 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku  Międzygminnego „Bóbr”.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 8. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 9. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Łukasz Biegacz

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.