Na podstawie § 7ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie II Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 22 maja 2024 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad II Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy z dnia 7.05.2024 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności
  w okresie między I i II Sesją Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  5.1 Nr II/3/24 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec,
  5.2 Nr II/4/24 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec,
  5.3 Nr II/5/24 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego wobec Przewodniczącego Rady Gminy,
  5.4 Nr II/6/24 w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Bolesławiec,
  5.5 Nr II/7/24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesławiec,
  5.6 Nr II/8/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec,
  5.7 Nr II/9/24 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 8. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 9. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Łukasz Biegacz

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.