Podczas I Sesji Rady Gminy Bolesławiec IX kadencji zaprzysiężeni zostali nowo wybrani Radni Rady Gminy Bolesławiec oraz Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Janiec. Podczas dzisiejszej Sesji wybrano również Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec.

- Dzień 7 kwietnia 2024 r. przejdzie do historii jako dzień dziewiątych w powojennej Polsce wolnych, demokratycznych i niezależnych wyborów samorządowych. W tym dniu społeczeństwo Gminy Bolesławiec powierzyło sprawowanie mandatu wójta oraz radnego 15-stu swoim przedstawicielom - powiedziała Grażyna Łucka - Radna-Seniorka.

Po odczytaniu odegraniu hymnu państwowego oraz powitaniu przybyłych na inauguracyjną Sesję gości, Grażyna Łucka poinformowała, że postanowieniem z dn. 18 kwietnia 2024 r. Komisarz Wyborczy stwierdził wygaśnięcie mandatu pana Andrzeja Jańca z powodu wyboru na Wójta Gminy Bolesławiec. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej - Zofia Szajwaj przekazała na jego ręce zaświadczenie o wyborze na Wójta. 

Następnie odczytane zostały słowa roty, a wszyscy nowo zaprzysiężeni Radni kolejno złożyli ślubowanie. Tym samym wszyscy obecni na Sesji Radni objęli mandat.

 

Kolejnym punktem posiedzenia był wybór Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec, którego dokonano w trybie tajnym. Został nim Łukasz Biegacz. Podczas kolejnego głosowania wybrano Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec - Brygidę Laudani oraz Marcina Bachóra. Nad poprawnością głosowania czuwała Komisja Skrutacyjna w osobach Marcina Gila, Jolanty Debernej oraz Rafała Ilczyny.

W dalszej części I Sesję poprowadził już Przewodniczący Rady Gminy Bolesławiec IX kadencji, a Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Janiec złożył ślubowanie, przyjął gratulacje oraz podziękował Mieszkańcom naszej Gminy za zaufanie, jakim go obdarzyli.

Karolina Kojder