24 kwietnia podczas LII Sesji Rady Gminy Bolesławiec (ostatniej w VIII Kadencji) w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Dutkowski uzyskał jednogłośnie – przy obecności 15 radnych, wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Raport o Stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Raport został przyjęty bez uwag.

Rada po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, sprawozdaniem finansowym Gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego Gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec – Andrzejowi Dutkowskiemu.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu, co wiąże się z odpowiednim zarządzaniem środkami publicznymi.

Po udzielonym absolutorium Bogusław Uziej - Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi.

Wójt Gminy podziękował za lata wspólnej pracy Radzie Gminy, obecnemu na Sesji Wicestaroście Bolesławieckiemu – Mirosławowi Horzempie, Członkowi Zarządu Powiatu i radnej powiatowej naszej Gminy – Jolancie Debernej oraz radnemu powiatowemu - Jarosławowi Nenkinowi, samorządom wiejskim - sołtysom i lokalnym stowarzyszeniom, współpracownikom – kierownictwu Urzędu Gminy i wszystkim pracownikom za współpracę w realizacji zadań na terenie Gminy Bolesławiec, wspólny sukces oraz wspieranie w zarządzaniu Gminą Bolesławiec, podkreślając że cele Gminy są nadrzędne, a podejmowane działania mają służyć wszystkim mieszkańcom Gminy.

Marzena Komarnicka