Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie LII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad LII Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Gminy z dnia 27.03.2024 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok oraz informacji o bieżącej działalności w okresie między LI i LII Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
 6. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 8. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bolesławiec oraz przeprowadzenie debaty nad Raportem o Stanie Gminy.
 9. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  9.1 Nr LII/440/24 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania,
  9.2 Nr LII/441/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.,
  9.3 Nr LII/442/24 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec,
  9.4 Nr LII/443/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec,
  9.5 Nr LII/444/24 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 rok.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 12. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 13. Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.