Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego 6140/VI/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczeniu miejskich obszarów funkcjonalnych celem realizacji podejścia terytorialnego w ramach projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (w związku z tym, że uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego dotyczy Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, który jest tożsamy z obszarem geograficznym Zachodniego Obszaru Integracji w treści Strategii stosowana jest utrwalona nazwa Zachodni Obszar Integracji) jak również porozumienia z dnia 12 lipca 2023 r. przez Gminy i Powiaty tworzące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie zasad współpracy Stron Porozumienia przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego oraz powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego samorządy tworzące Zachodni Obszar Funkcjonalny zapraszają:

  1. Władze regionalne, lokalne i miejskie, inne instytucje publiczne.
  2. Partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych.
  3. Podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak: partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
  4. Organizacje badawcze i uniwersytety.
  5. Inne właściwe zainteresowane strony.

do zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (projekt Strategii ZIT ZOF)

Projekt Strategii ZIT ZOF 2021-2027 wraz z załącznikami w wersji elektronicznej jest dostępny pod następującym linkiem https://zitzoikonsultacje.webankieta.pl/, a w wersji drukowanej w Biurze ZIT ZOF ul. Pl. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 701.

Uwagi i opinie należy zgłaszać w terminie od 08.04.2024 r. od godz. 15.00 do 14.05.2024 r. do godz. 15.00 wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem https://zitzoikonsultacje.webankieta.pl/.

Uwagi lub opinie zgłoszone po terminie lub zgłoszone w inny sposób niż za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod adresem https://zitzoikonsultacje.webankieta.pl/ nie będą brane pod uwagę.

W takcie konsultacji społecznych zostaną zorganizowane spotkania konsultacyjne, w trakcie których zaprezentowany zostanie projekt Strategii ZIT ZOF oraz przeprowadzona zostanie dyskusja.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:
1. Online 19.04.2024 r. godzina 10.00 – meet.google.com/pjk-tfpq-vib,
2. Stacjonarne 26.04.2024 r. w godzinach 12.00-14.00 – sala konferencyjna BOK MCC Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec,
3. Online 10.05.2024 r. godzina 12.00 – meet.google.com/doz-ncdt-uvt.

Zgłaszając uwagi i opinie należy brać pod uwagę uwarunkowania formalne związane z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, a w szczególności:

  1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków oraz Wytyczne opracowane na podstawie niniejszej Ustawy,
  2. Uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego 6140/VI/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczeniu miejskich obszarów funkcjonalnych celem realizacji podejścia terytorialnego w ramach projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska,
  3. Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027,
  4. Program Fundusze Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027,
  5. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027.

Wszystkie zgłoszone uwagi i opinii zostaną rozpatrzone, a uzasadnione zostaną uwzględnione w kolejnym projekcie Strategii ZIT ZOF. Informacja na temat przyjętych i odrzuconych uwag i opinii zostanie przekazane podmiotom zgłaszającym za pośrednictwem stron internetowych gmin tworzących Zachodni Obszar Funkcjonalny oraz pod adresem http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=116347

 

Elżbieta Chojnacka