Gmina Bolesławiec otrzymała promesę na kwotę 187.500 zł, dotyczącą dofinansowania realizacji zadania pod nazwą „Suszki droga dojazdowa do gruntów rolnych” w formie dotacji celowej ze środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Zadanie to przewiduje wykonanie drogi dojazdowej  do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej na odcinku ok. 750 metrów w graniach działek ewidencyjnych nr 183, nr 190 m. Suszki. 

Wniosek o udzielenie pomocy złożony został w listopadzie ubiegłego roku.

Renata Boluk

Promesa.jpeg