Za nami walne zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bolesławiec za rok 2023. Ochotnicy podsumowali miniony rok oraz przedstawili propozycje działania w roku bieżącym.

16 lutego odbyło się zebranie OSP w Starych Jaroszowicach, dzień później – OSP Ocice, 24 lutegoOSP Brzeźnik, a 2 marca OSP Trzebień. Przebieg wszystkich zebrań wyglądał podobnie – zebrania rozpoczynał Prezes Zarządu lub Wiceprezes, który witał zgromadzonych gości, wśród których znajdowali się przedstawiciele samorządu , Powiatowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, sołtysów okolicznych miejscowości oraz wszystkich druhów i sympatyków poszczególnych OSP.

Podczas każdego ze spotkań, po stwierdzeniu niezbędnego quorum do podejmowania uchwał zebrania, przedstawiano sprawozdanie z działalności jednostki oraz sprawozdanie finansowe za 2023 r. Omawiano również plany działalności oraz plany finansowe na rok bieżący. Komisje Rewizyjne każdej z OSP przedstawiły protokół a druhowie, omawiający te prace złożyli wnioski o udzielenie absolutorium dla Zarządu danej jednostki. Po pozytywnym wyniku głosowań nadszedł czas podziękowań oraz poczęstunku.

Podsumowując cykl wszystkich zebrań sprawozdawczych, po wypowiedziach Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu, jak również jego przedstawicieli uczestniczących w zebraniach można stwierdzić, że nasze jednostki funkcjonują  prawidłowo, a na uwagę zasługują bardzo duże nakłady finansowe na inwestycje, czy to zakupowe (dostawy nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych - w ciągu 7 lat zakupiono 5 nowych samochodów), czy budowlane (rozbudowy i modernizacje remiz jednostek OSP w Brzeźniku i w Trzebieniu).

Obecni na zebraniach Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski oraz jego Zastępca – Roman Jaworski zapewniali o kontynuacji takich zadań w przyszłości, czego przykładem niech będzie niebawem rozpoczynająca się budowa nowej remizy dla OSP w Ocicach.

Poruszono również temat konieczności tworzenia Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, których członkowie będą mogli stać czynnymi strażakami Jednostek Operacyjno-Technicznych naszych OSP.

Pozytywnie został przyjęty pomysł montażu defibrylatorów (AED) na ścianach budynków remiz. Rozwiązanie takie może przyspieszyć udzielenie pomocy osobom z nagłym zatrzymaniem krążenia. Szafki z takimi urządzeniami były by spięte z systemem alarmowania jednostek, co również przyspieszyło by finalnie przybycie ratowników OSP do takiej poszkodowanej osoby.

Rozmawiano również o bieżących potrzebach zakupowych i remontowych w jednostkach.

Wspomniano także o fakcie, że Gmina Bolesławiec znalazła się na liście gmin, które z najwyższą frekwencją w październikowych wyborach parlamentarnych zostały wyróżnione w profrekwencyjnej akcji „Bitwa o remizy”. Z doniesień medialnych wynika, iż dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będą realizowane w 2024 roku, zgodnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska (w ramach właściwego programu priorytetowego NFOŚiG) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanego przez Komendanta Głównego PSP). Te procedury nadal są przygotowywane, dlatego o szczegółach nie możemy jeszcze rozmawiać. Na listę beneficjentów tego programu wpisano wszystkie nasze jednostki.

Podczas zebrania w Trzebieniu Wójt – Andrzej Dutkowski otrzymał akt mianowania na Honorowego Członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu, po czym poinformował o tym, że nie będzie startował w najbliższych wyborach samorządowych o funkcję Wójta Gminy Bolesławiec i zamierza przejść na zasłużoną emeryturę, obiecując jednocześnie, że będzie nas w przyszłości odwiedzał.

Podczas zebrań wyróżniono druhów, którzy najczęściej wyjeżdżali do działań ratowniczych, w których ich jednostki brały udział. I tak wśród druhów z Brzeźnika byli to dh Piotr Skiba (36 wyjazdów), dh Marek Tomczyna (30 wyjazdów), dh Dawid Kulczycki (29 wyjazdów). W jednostce z Ocice w gronie wyróżnionych znaleźli się dh Michał Burdzy (51 wyjazdów), dh Piotr Radziński (49 wyjazdów) i dh Kornel Rajczakowski (42 wyjazdy). Natomiast w OSP w Starych Jaroszowicach w akcjach najczęściej uczestniczyli dh Krzysztof Zabawa (40 wyjazdów), dh Eugeniusz Beneda (30 wyjazdów) oraz dh Przemysław Dębiński (29 wyjazdów). W OSP Trzebień najwięcej wyjazdów na swoim koncie mają Adrian Tabor (54 wyjazdy), Bartłomiej Jarus (46 wyjazdów)Paweł Szymczyk (39 wyjazdów).

Nasze jednostki w roku 2023 wyjeżdżały do likwidacji skutków zagrożeń następująco:

 

Lp.

Nazwa OSP

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1.

Brzeźnik

15

24

4

43

2.

Ocice

34

26

4

64

3.

Stare Jaroszowice

21

21

4

46

4.

Trzebień

28

47

3

78

Razem:

98

118

15

231

Jarosław Nenkin