Rada Gminy Bolesławiec na Sesji w dniu 20 maja jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec – Andrzejowi Dutkowskiemu.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bolesławiec na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok i zapoznaniu się  z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa także wyraziła pozytywną opinię w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec za 2014 r.

Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Gratulacje Wójtowi złożył Bogusław Uziej - Przewodniczący Rady Gminy wraz z pozostałymi radnymi i uczestnikami Sesji.

Wójt podziękował  radnym, sołtysom i radom sołeckim, stowarzyszeniom i organizacjom wspomagającym realizację zadań, a także Zastępcy Wójta, Skarbnikowi, Sekretarzowi, kierownikom referatów oraz jednostek i współpracownikom, za rzetelną pracę w celu wykonania wszystkich zamierzonych zadań.

Marzena Komarnicka