Gmina Bolesławiec realizuje program „Szkolny Klub Sportowy” współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w okresie od 1.02.2024 r. do 31.05.2024 r. Uczniowie ze szkoły w Bożejowicach, Brzeźnika, Kraśnika Dolnego, Kruszyna i Ocic -  łącznie 8 grup, będą mogli korzystać z zajęć oraz rozwijać i nabywać nowe umiejętności sportowe.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Cele programu:

  1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
  2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
  4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
  6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
  7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej; 8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
  8. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Marcelina Zarzycka-Kalita

SKS logotypy.jpeg