Przed nami kolejna edycja Lokalnego Konkursu Grantowego. Stowarzyszenie Lokalna Grupa „Wrzosowa Kraina” planuje ogłoszenie naboru wniosków w terminie od 15 kwietnia do 15 maja.  Łączna pula środków finansowych w Konkursie przeznaczona na dotacje w 2024 roku wynosi  60.000,00 zł.

Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać:

 1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
 2. Stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę.
 3. Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
 4. Grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa
 5. Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 1. mają siedzibę w gminach: Bolesławiec [gm. wiejska], Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.
 2. oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

 

W roku 2024, w ramach Konkursu, prowadzone będą cztery ogólnopolskie ścieżki tematyczne:

 1. „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” – wsparcie mogą otrzymać inicjatywy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Środki mogą zostać przeznaczone na wsparcie społeczności lokalnych, które przyjmują uchodźców, zapewniają działania integracyjne, pomoc prawną, edukacyjną, psychologiczną i inne.
 2. „Działaj ekologicznie” – ścieżka jest kontynuacją udanego pilotażu realizowanego w latach 2021 i 2022. Wszystkie ODL mają dostęp do materiałów edukacyjnych, zestawów narzędzi i scenariuszy dotyczących zmian klimatu i innych wyzwań ekologicznych. ODL wyposażone zostały w wiedzę, którą mogą dzielić się z Wnioskodawcami.
 3. „Młodzież działa lokalnie” – ścieżka, w której dorosła młodzież (w wieku 18-26 lat) będzie mogła przyjąć globalną perspektywę, działając jednocześnie w lokalnych kontekstach. To młodzież w oparciu o własne spostrzeżenia i perspektywy może decydować o zakresie tematycznym swoich przedsięwzięć, działaniach, odbiorcach, budżecie. W organizację Projektu może być zaangażowana młodzież od 13 roku życia. W ramach „Szkoły Animacji Lokalnej” odbędzie się seria warsztatów i webinariów przygotowujących do projektowania i realizacji własnych projektów społecznych.
 4. „Jubileusze wolnej Polski” – ścieżka, w której dofinansowane będą przedsięwzięcia prowadzone w celu podkreślenia znaczenia dla lokalnych społeczności rocznic i jubileuszy obchodzonych w 2024 roku, tj.: 20 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 25 rocznica przystąpienia Polski do NATO oraz 35 rocznica wolnych wyborów parlamentarnych z 1989 roku. Zachęcamy do uwzględnienia w projektach działań, upamiętniających powyższe rocznice.

Wnioski do Konkursu składa się przez Generator Społeczny pod adresem https://generatorspoleczny.pl/

W ramach Konkursu przewidziane jest przyznanie Dotacji na Projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;

Harmonogram minimum 3 maksymalnie 6  miesięcznego Projektu jest przewidziany na okres między 1 czerwca a 31 grudnia 2024 r. Kwota wnioskowanej Dotacji nie przekracza 6.000,00 złotych.

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.

W związku z powyższą informacją zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w programie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w dniu 3 kwietnia o godz. 16.00 w Domu Ludowym w Łaziskach.

Na spotkaniu zostaną omówione zasady naboru wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie, konstrukcja i zasady tworzenia projektu i jego poszczególnych elementów, sposób składania wniosków za pomocą generatora, promocja projektów oraz przedstawione zostaną dobre praktyki Działaj Lokalnie.

LGD Wrzosowa Kraina

Plakat szkolenie Bolesławiec.jpeg

Działaj lokalnie2OK kopia.jpeg