Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie LI Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad LI Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji Rady Gminy z dnia 28.02.2024 r.
 4. Przedstawienie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2023 rok oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy Bolesławiec.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między L i LI Sesją Rady Gminy.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  7.1 Nr LI/437/24 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 rok,
  7.2 Nr LI/438/24 w w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2024 roku,
  7.3 Nr LI/439/24 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach prowadzonych przez Gminę Bolesławiec.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.