Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie L Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad L Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Gminy z dnia 31.01.2024 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XLIX i L Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  6.1 Nr L/435/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec,
  6.2 Nr L/436/24 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 9. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 10. Zamknięcie obrad L Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.