Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 75 612 17 19, czynnym codziennie w następujących godz.:

 • poniedziałek: 7.30 – 17.00
 • wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30
 • piątek: 7.30 – 14.00.

Osoby uprawnione mogą się także umówić drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail:  

 •  
 •  
 • lub poprzez stronę internetową: https://zapisy-np.ms.gov.pl 

Osobom mającym trudności w komunikowaniu się związane z dysfunkcją narządu słuchu będzie zapewniona pomoc tłumacza języka migowego w formie wideokonferencji podczas korzystania z nieodpłatnej pomocy/ poradnictwa i mediacji.

I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Powiat:

1. Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 4 (parter), punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, środa: 9.00 – 13.00
 • wtorek: 9.00 – 13.00
 • środa: 9.00 – 13.00
 • czwartek: 11.00 – 15.00
 • piątek: 8.00 – 12.00

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci:

 • poniedziałki – adwokat Daria Mularska
 • wtorki – adwokat Klaudia Woźniak - Wiktor
 • środy – adwokat Justyna Olechnowicz
 • czwartki – adwokat Klaudia Woźniak – Wiktor
 • piątki – adwokat Agnieszka Śmigalska (mediator)

2. Punkt w Gromadce –  siedziba Gminnego Ośrodka Zdrowia, ul. Szkolna 18, punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek: 13.00 – 17.00
 • wtorek: 7.30 – 11.30
 • środa: 13.00 – 17.00
 • czwartek: 13.00 – 17.00
 • piątek: 7.30 – 11.30

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni:

 • poniedziałki – radca prawny Sylwia Mikołajczyk
 • wtorki – radca prawny Szymon Biniaszczyk
 • środy – radca prawny Jarosław Burzmiński
 • czwartki – radca prawny Sylwia Mikołajczyk
 • piątki – radca prawny Szymon Biniaszczyk

II. Punkty prowadzone przez Fundację Honeste Vivere w Warszawie, organizację pozarządową, która  została wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek: 12.00 – 16.00
 • wtorek: 15.00 – 19.00
 • środa: 15.00 – 19.00
 • czwartek: 15.00 – 19.00
 • piątek: 8.00 – 12.00

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:

 • poniedziałki – radca prawny Marcin Wilk
 • wtorki, środy, czwartki - adwokat Roksana Turchan
 • piątki -  radca prawny Marcin Wilk

2. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej 40c, punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poradnictwo jest udzielane w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek: 7.30 – 11.30
 • wtorek: 8.00 – 12.00
 • środa : 9.00 – 13.00
 • czwartek: 7.30 – 11.30
 • piątek: 7.30 – 11.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczą:

 • poniedziałki, wtorki, środy – radca prawny Marcin Wilk
 • czwartki, piątki - adwokat Roksana Turchan

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Z bezpłatnych usług prawników może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Usługi prawnicze są zatem dostępne zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, bezdomnych, samotnych matek, osób doświadczających przemocy, borykających się z zadłużeniami itp.

Z tej formy pomocy mogą także skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ciągu ostatniego roku.

Podczas wizyty w punkcie osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osobo prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składają oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników w ciągu ostatniego roku.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • prawo rodzinne
 • prawo pracy
 • ubezpieczenia społeczne
 • sprawy administracyjne
 • prawo podatkowe
 • sprawy cywilne
 • sprawy karne
 • prawo podatkowe
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania
i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują także nieodpłatną mediację.

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediację prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również
w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o mediację, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

W 2024 r. nieodpłatna mediacja jest prowadzona we wszystkich punktach w powiecie bolesławieckim w zakresie:

 • poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Specjalistyczny dyżur mediacyjny, podczas którego może być przeprowadzone spotkanie mediacyjne, pełni mec. Agnieszka Śmigalska w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Bolesławcu (siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu). Zapisy pod nr telefonu:  75 612 17 19.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat bolesławiecki.

 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu