Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej:

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem mailowym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej" lub „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie" w terminie do 1 marca 2024 roku, do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Bolesławiec) na adres Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.