Na podstawie § 7ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XLIX Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 0900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLIX Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Gminy z dnia 20.12.2023 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XLVIII i XLIX Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie rocznych Sprawozdań za rok 2023 z działalności Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  7.1 Nr XLIX/429/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec,
  7.2 Nr XLIX/430/24 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 rok,
  7.3 Nr XLIX/431/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego dla Gminy Bolesławiec,
  7.4 Nr XLIX/432/24 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  7.5 Nr XLIX/433/24 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
  7.6 Nr XLIX/434/24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Bolesławiec na lata 2024 – 2028.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.