W tym roku kalendarzowym dużo działo się w inwestycjach. Powstały nowe obiekty kubaturowe, nowe drogi, wymieniliśmy oświetlenie w całej Gminie, a także wykonaliśmy elementy małej architektury.

Jedną z inwestycji, którą zakończyliśmy w kwietniu br. była „Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego”. Strażacy zyskali nowe pomieszczenia, a mianowicie szatnie dla mężczyzn i kobiet wraz z pełnym węzłem sanitarnym, pomieszczenia magazynowe, salę konferencyjną z zapleczem socjalnym. W ramach zadania wykonano również prace remontowe w istniejącym obiekcie. W ramach zadania zakupiony został również średni samochód gaśniczo-ratowniczy z napędem 4x4. Charakterystyka samochodu umożliwi jego dyspozycję do działań ratowniczo-gaśniczych na terenach trudno dostępnych, np. lasy, nieużytki, tereny pól.  Wartość całego zadania to 3.758.880 zł, z czego kwota 2.400.000 zł to dotacja z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych, a kwota 1.358.880 zł stanowiła wkład własny zadania, zabezpieczony przez Gminę Bolesławiec. Poza rozbudową i remontem projekt zakładał zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, którego wartość to 1.051.650 zł.

W Bolesławicach natomiast zrealizowaliśmy zadanie pn. „Wykonanie zaplecza szatni sportowej (budynek gospodarczy) we wsi Bolesławice”. W październiku tego roku powstało zaplecze żelbetowe o powierzchni około 35 m2 wraz z wentylacją i instalacją elektryczną. Budynek stanowi zaplecze szatni sportowej i służy sportowcom do kompletowania i składowania sprzętu sportowego.

Od marca bieżącego roku rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania: „Rozbudowa szkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka”. Nowo powstający budynek znajduje się obecnie w stanie surowym zamkniętym i trwają prace wewnątrz budynku, m.in. ukończono wykonanie instalacji elektrycznej, tynki wewnętrzne, kanalizację podposadzkową, dostosowano kotłownię do włączenia do biegu c.o. nowego obiektu. Planowany termin realizacji zadania to 2 września 2024 roku. Wszystkie roboty budowlane idą sprawnie i zgodnie z założeniami, dlatego mamy nadzieję, że zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z planowanym terminem zakończenia, a w przyszłym roku na jesień dzieci i nauczyciele będą mogli korzystać z nowych pomieszczeń. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przygotowując się do kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych wykonane zostały dokumentacje projektowe, na podstawie których będziemy mogli realizować kolejne zadania.

W listopadzie uzyskaliśmy pozwolenie na rozbudowę przedszkola we wsi Kruszyn. Od marca br. trwały prace projektowe i wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. Nowo zaprojektowany budynek oświatowy o powierzchni zabudowy około 600 m2 posiadał będzie 5 sal dydaktycznych dostosowanych dla dzieci wraz z całym zapleczem sanitarno-higienicznym. Nowy budynek poprawi warunki nauki dzieci ale także poprawi warunki pracy nauczycieli.

W maju natomiast ruszyły prace projektowe dla zadania „Budowa budynku OSP we wsi Ocice (opracowanie dokumentacji projektowej)". Końcem października br. uzyskano pozwolenie na budowę a w przyszłym roku, po wyłonieniu wykonawcy na roboty budowlane ruszą prace związane z wybudowaniem nowej siedziby dla OSP Ocice. Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej około 400 m2, który posiadać będzie garaż trzystanowiskowy z 3 bramami wjazdowymi dla samochodów gaśniczo-ratowniczych, zaplecze sanitarno-higieniczne (szatnie, toalety, pomieszczenie socjalne), salę szkoleniową, pomieszczenie biurowe. Obiekt  wyposażony zostanie we wszystkie niezbędne instalacje: sanitarną, elektryczną, ogrzewania, wentylacyjną. Przed budynkiem powstanie utwardzony asfaltowy plac dla pojazdów ratowniczo – gaśniczych oraz miejsca postojowe. Pozostałe tereny zostaną zagospodarowane. Obiekt stanowić będzie zaplecze socjalne dla strażaków uczestniczących w interwencjach, w sali konferencyjnej będzie mógł funkcjonować Sztab działań ratowniczo – gaśniczych oraz Zespół Zarządzania Kryzysowego. Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Roboty budowlane uzyskały dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych.

Kolejną wykonaną dokumentacją jest zadanie polegające na rozbudowie Domu Ludowego we wsi Otok. Umowa na prace projektowe podpisana została w marcu br. i czekamy na uzyskanie pozwolenia na budowę. W ramach tego zadania zaprojektowano rozbudowę o pomieszczenia magazynowe, a także wykonanie robót remontowych w istniejącym obiekcie, min. wymianę pokrycia dachowego, roboty elewacyjne, roboty wewnętrzne polegające na wymianie okładzin ściennych i posadzek, malowaniu itp. Miejmy nadzieję, że opracowana kompletna dokumentacja umożliwi nam szybką realizację i mieszkańcy będą się cieszyć nowo wyremontowanym i rozbudowanym obiektem.

Od lipca trwają także prace projektowe związane z rozbudową szkoły we wsi Ocice. Wykonana została koncepcja funkcjonalno-użytkowa polegająca na zaprojektowaniu łącznika między salą gimnastyczną a istniejącym budynkiem szkoły. W nowo projektowanym obiekcie powstaną sale dydaktyczne dla uczniów, sanitariaty i duży hall, który umożliwi ustawienie szafek dla uczniów. Konieczna będzie również przebudowa części budynku szkoły, aby umożliwić włączenie się do stanu istniejącego. Prace projektowe przebiegają sprawnie, projekt jest w trakcie realizacji i miejmy nadzieję, że uda się go zakończyć pozwoleniem na budowę w umownym terminie tj. do końca kwietnia 2024 r.

Fundusz sołecki umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. To środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są przeznaczone dla sołectw na zrealizowanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. W roku 2023 r. łączna kwota przeznaczona na zadania w ramach funduszu sołeckiego to 1.005.312 zł. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzję o przeznaczeniu ustalonych zgodnie z zasadami środków. W 2023 roku środki funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na realizację ważnych społecznie przedsięwzięć, do których należały zadania związane z zagospodarowaniem terenu, budową nowych miejsc spotkań i rekreacji oraz poprawą bezpieczeństwa. Wszystkie zaplanowane inicjatywy obywatelskie udało się wykonać, a przy ich realizacji dało się zauważyć zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców.

W miejscowościach Rakowice, Nowa i Trzebień wykonano piękne ławostoły. Wiatki zlokalizowane zostały na utwardzonym kostką terenie, w pobliżu placów zabaw i są dopełnieniem terenów wypoczynku i rekreacji.  

Wzorem lat ubiegłych, kolejne sołectwa Gminy Bolesławiec zostały doposażone w urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni zewnętrznej. Dbając o amatorów aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, gmina zrealizowała zadanie „Zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Bolesławiec”. W miejscowości Dąbrowa Bolesławiecka przy szatni sportowej zamontowano nowe urządzenia siłowni wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową, natomiast we wsiach Bolesławice, Dobra, Kraśnik Górny, Krępnica, Łaziska, Mierzwin i Żeliszów doposażono place zabaw w urządzenia zabawowe oraz tablice edukacyjne. Pod większością urządzeń zastosowano bezpieczną nawierzchnię w postaci poliuretanu. Nowo powstała siłownia zewnętrzna oraz urządzenia zabawowe zapewnią mieszkańcom naszej gminy możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, wpłyną na propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców. Realizacja takich zadań przyczynia się na integracji mieszkańców, rozwijania zainteresowań sportowych, poprawy aktywności i kondycji fizycznej oraz do budowy poczucia tożsamości środowiska lokalnego.

W Łaziskach środki funduszu sołeckiego przeznaczono częściowo na zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w postaci umocnienia skarpy betonowymi płytami ażurowymi. Kąt nachylenia skarpy stanowił zagrożenie podczas ulewnych deszczów, mogące spowodować jej obsunięcie w stronę Domu Ludowego.

Niewątpliwie sztandarową inwestycją zrealizowaną w bieżącym roku jest wybudowane przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Miasteczko Ruchu Drogowego w Brzeźniku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową oraz chodnik z kostki betonowej stanowiący główne dojście do miasteczka. Zamontowano oznakowanie poziome i pionowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak ławki, stojaki na rowery oraz sygnalizację świetlna solarną. Między jezdniami miasteczka powstały ciekawe, kolorowe gry podwórkowe. Realizacja zadania zakończyła się końcem sierpnia br., więc dzieci i młodzież mogły korzystać z niego już od początku roku szkolnego, poszerzając przy tym swoją wiedzę o przepisach ruchu drogowego. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drodze to przed wszystkim świadome uczestnictwo w ruchu drogowym oraz możliwość ćwiczeń praktycznych podczas jazdy na rowerze, co niewątpliwie umożliwia nowo wybudowana inwestycja. Wartość dofinansowania projektu 457.549 zł. Projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Priorytet: III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

W tym roku zrealizowano również zadanie pn. „Gmina Bolesławiec bez barier - remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” dofinansowane z programu PFRON „Dostępny samorząd – granty”. Celem projektu jakim była poprawa dostępności budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Bolesławiec dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie rozwiązań likwidujących bariery w obszarze architektonicznym i komunikacyjno-informacyjnym został osiągnięty. Podjęte działania w ramach zadania przyczyniły się do zapewnienia:

 • wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacji budynku,
 • dostępu do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 • informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób wizualny, dotykowy i dźwiękowy,
 • możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Remont budynku GOPS-u poprawił dostępność siedziby ośrodka osobom z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie rozwiązań likwidujących bariery w obszarze architektonicznym i komunikacyjno-informacyjnym. Koszt realizacji tego zadania wyniósł blisko 300.000 zł., natomiast wysokość dofinansowania z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych "Dostępny samorząd - granty" to kwota 185.000 zł.

W ramach projektu realizowane były następujące elementy:

 • podjazd dla osób z oraz remont opasek, chodników i schodów terenowych przy budynku, montaż przy schodach terenowych oraz podjeździe dla wózków inwalidzkich poręczy z nakładkami,
 • drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne otwierane automatycznie z naświetlem górnym i domofonem,
 • przystosowanie istniejącej łazienki dla osób z niepełnosprawnościami,
 • remont wewnętrzny pomieszczeń m.in.: położenie posadzek antypoślizgowych w dwóch kolorach i malowanie ścian,
 • montaż oznakowania dla osób z niepełnosprawnościami m.in.: tabliczek ewakuacyjnych – rysunkowych, tablic informacyjnych piktogramów, tabliczek drzwiowych z numerami pomieszczeń w alfabecie Braille´a; zastosowanie żółtych kontrastowych ostrzegawczych taśm na drzwiach wejściowych i schodach terenowych oraz zakup przenośnej pętli indukcyjnej wspomagającej słyszenie,
 • wymiana opraw oświetleniowych,
 • renowacja elewacji,
 • montaż elementów klimatyzacji pomieszczeń biurowych i na korytarzu.

We wrześniu br. zakończyła się realizacja projektu pod nazwą „Wykonanie nasadzeń i montaż urządzeń zabawowych we wsi Bolesławice” dofinansowanego w wysokości 40.000 zł ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.

Teren sportowo rekreacyjny znajdujący się przy budynku Domu Ludowego parkingu oraz boisku wielofunkcyjnym we wsi Bolesławice został wzbogacony o dodatkowe urządzenie zabawowe w postaci długiego zjazdu linowego z nawierzchnią bezpieczną – piaskiem. W ramach zadania powstały kolejne dojścia do placu zabaw utwardzone płytami betonowymi. Cały teren zagospodarowany został w postaci nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych. To dalszy etap rozbudowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego we wsi Bolesławice.

Pozostałe zrealizowane w 2023 roku zadania wpływające przede wszystkim na bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i mieszkańców oraz poprawę warunków i jakości życia to:

 • Wymiana instalacji podświetlenia drzew na parkingu przed Domem Ludowym w Brzeźniku,
 • Zakup, montaż ławek przy Domu Ludowym we wsi Dąbrowa Bolesławiecka,
 • Remont placu zabaw i wymiana uszkodzonych elementów we wsi Kraśnik Górny,
 • Naprawa i renowacja altany we wsi Kraśnik Górny,
 • Zakup sprzętu i urządzeń sportowych dla ZSP w Kruszynie,
 • Naprawa poszycia wiaty na boisku LZS we wsi Łaziska,
 • Naprawa aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w ZSP Brzeźnik,
 • Wykonanie przeglądu instalacji wodnych i próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w ZSP w Brzeźniku,
 • Naprawa instalacji wody na odcinku sieci wodociągowej zlokalizowanej przy wodomierzu w ZSP w Brzeźniku,
 • Zakup 10 szt. koszy betonowych do wsi Kruszyn, usytuowanych przy drodze gminnej (działka nr 19),
 • Wymiana uszkodzonego programatora automatyki sterującej kotłem grzewczym w kotłowni na obiekcie ZSP w Żeliszowie,
 • Wykonanie i montaż osłon grzejnikowych w ZSP w Trzebieniu,
 • Czyszczenie i udrażnianie sieci deszczowej wraz z zagospodarowaniem osadu przy ZSP w Brzeźniku,
 • Wymiana zaworów i podzespołów instalacji C.O. w ZSP w Żeliszowie,
 • Zakup i montaż ławek i stołów na tereny rekreacyjne wsi Trzebień,
 • Zakup i montaż stołów, ławek i koszy na śmieci na tereny rekreacyjne wsi Nowa,
 • Dostawa i montaż rolet okiennych do salki komputerowej dla ZSP w Trzebieniu,
 • Dostawa i montaż klimatyzacji do salki komputerowej w ZSP w Trzebieniu.

Długo wyczekiwana duża inwestycja na terenie Gminy Bolesławiec dotycząca modernizacji oświetlenia drogowego dobiegła końca. Trwają ostateczne prace odbiorowe i kontrolne poszczególnych obwodów oświetlenia drogowego we wszystkich wsiach. Koszt inwestycji, zgodnie z umową, to 3.049.000,00 zł. Należy również nadmienić, iż zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie Promesy, która wynosi 2.988.020 zł, natomiast pozostała kwota stanowi wkład własny naszej Gminy.

Wykonawcą zadania na tak rozległym obszarze gminy było Konsorcjum 4 firm: lider - Orange Polska S.A. z Warszawy, partner – Elektros Energetyka Sp. z o.o. z Bolesławca, partner – firma „Maciuś” A.Guściora z Goliszowa oraz partner – firma „Energokab” T.Kabata z Lubania. Modernizacja oświetlenia drogowego polegała na wymianie 3000 szt. istniejących energochłonnych  opraw sodowych na oprawy z modułami LED i wymianie 84 szt. zegarów sterujących w szafach oświetlenia drogowego oraz wykonaniu systemu sterowania i zarządzania zmodernizowanym oświetleniem drogowym.

Oprócz prac w terenie Wykonawca zobligowany był do aktualizacji inwentaryzacji geoinformatycznej urządzeń (skrzynki sterujące oświetleniem, słupy oświetleniowe) oświetlenia zewnętrznego wraz z bazą danych obiektów oświetlenia w systemie GIS (aktualizacja istniejącego systemu GIS). Po wykonaniu modernizacji Wykonawca sporządził audyt efektywności energetycznej zamontowanych urządzeń oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy, w aspekcie generowanej mocy biernej na poszczególnych obwodach oświetlenia drogowego. Analiza tych danych będzie podstawą do wszczęcia kolejnego zamierzenia inwestycyjnego zmierzającego do redukcji kosztów, związanych z zakupem i rozliczaniem energii elektrycznej na oświetlenie drogowe. Wiąże się to z eliminacją kosztów związanych z generowaną i wykazywaną na rachunkach pozycją związaną z naliczaniem opłat za tzw. energię bierną. Prawdopodobnie w przyszłości zajdzie potrzeba wymiany większości, będącą w złym stanie, szafek oświetleniowych i obecnie uniemożliwiających ich rozbudowę w celu umieszczenia w nich urządzeń kompensacji.

Jak co roku zrealizowaliśmy również kilka odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Brzeźnik, Kraśnik Dolny, Nowe Jaroszowice, Kruszyn, Ocice (dwa odcinki różnych dróg), Trzebień, Bożejowice. Łączna długość wybudowanych w tej technologii dróg to 2053mb. Łączny koszt budowy tych dróg to blisko 2.690.000 zł. Na dwie z tych dróg (w miejscowości Ocice i Bożejowice) Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 412 400 zł. w ramach zadań rekultywacyjnych. Ponadto oddano do użytkowania ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Łaziska w ramach zadania pn. „Przebudowa, drogi wojewódzkiej nr 382 (dawna droga wojewódzka nr 363) polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska". Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, a wysokość uzyskanej pomocy rzeczowej to 50 % wartości całego zadania tj. 633.700 zł.

Początkiem lutego tego roku podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Bolesławieckim a Konsorcjum firm, którego Liderem jest firma Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik z siedzibą w Kościelnikach Dolnych 9, 59-800 Lubań a Partnerem „Jagielski Spółka Komandytowa” z siedzibą Bolesławice 239B, 59-700 Bolesławiec dotycząca realizacji zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych - komunikacja cenytrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławieckim - Polski Ład”. Zadanie którego całkowity koszt wyniesie blisko 14 mln zł realizowane będzie ze środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych z którego Powiat otrzyma 13.262.000 zł, a pozostałą kwotę tj. 643.838 zł pokryje Powiat, a Gmina Bolesławiec 54.161 zł. Mieszkańcy będą mogli bezpiecznie poruszać się po drogach powiatowych w granicach administracyjnych Naszej Gminy. 

Referat Inwestycji i Infrastruktury