Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XLVIII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 20 grudnia (środa) 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLVIII Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Gminy z dnia 24 listopada 2023 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie planu budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 rok oraz informacji o bieżącej działalności w okresie między XLVII i XLVIII Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie  budżetu Gminy na 2024 rok.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  7.1. Nr XLVIII/427/23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec,
  7.2. Nr XLVIII/428/23 w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 rok.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy.


Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
(-) Grażyna Łucka

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.