Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XLVII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 24 listopada (piątek) 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLVII Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Gminy z dnia 25 października 2023 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o  bieżącej działalności w okresie między XLVI i XLVII Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  6.1. Nr XLVII/418/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec,
  6.2. Nr XLVII/419/23 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2024 rok,
  6.3. Nr XLVII/420/23 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2024 rok,
  6.4. Nr XLVII/421/23 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”,
  6.5. Nr XLVII/422/23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice,
  6.6. Nr XLVII/423/23 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6.7. Nr XLVII/424/23 w sprawie uzgodnienia zakresu prac na potrzeby ochrony pomnika przyrody o nazwie „Radziwiłł”,
  6.8. Nr XLVII/425/23 w sprawie Programów Polityki Zdrowotnej Gminy Bolesławiec na 2024 rok,
  6.9. Nr XLVII/426/23 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 9. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 10. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.