Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XLVI Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 25 października 2023 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjnego-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLVI Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2023 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o  bieżącej działalności w okresie między XLV i XLVI Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie Informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Bolesławiec za rok 2022 oraz Wójtowi Gminy Bolesławiec za 2022 r.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  7.1. Nr XLVI/406/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok,
  7.2. Nr XLVI/407/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok,
  7.3. Nr XLVI/408/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  7.4. Nr XLVI/409/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  7.5. Nr XLVI/410/23 w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec,
  7.6. Nr XLVI/411/23 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bolesławiec biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
  7.7. Nr XLVI/412/23 w sprawie w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chościszowice na lata 2023 - 2031,
  7.8. Nr XLVI/413/23 w sprawie w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Lipiany na lata 2023 - 2031,
  7.9. Nr XLVI/414/23 w sprawie w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Nowa na lata 2023 - 2031,
  7.10. Nr XLVI/415/23 w sprawie w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Suszki na lata 2023 - 2031,
  7.11. Nr XLVI/416/23 w sprawie w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ocice na lata 2023 - 2031.
  7.12. Nr XLVI/417/23 w sprawie  przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w Gminie Bolesławiec na lata 2023 – 2025.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.