Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XLV Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 27 września 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjnego - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLV Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Gminy z dnia 21.06.2023 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o  bieżącej działalności w okresie między XLIV i XLV Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  6.1. Nr XLV/395/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec,
  6.2. Nr XLV/396/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok,
  6.3. Nr XLV/397/23 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność gminy Bolesławiec,
  6.4. Nr XLV/398/23 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bolesławiec biorących udział w  działaniu ratowniczym,  akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
  6.5. Nr XLV/399/23 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bolesławiec za działania inne niż określone w art. 15  ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.  ustawy o ochotniczych strażach pożarnych,
  6.6. Nr XLV/400/23 w sprawie  zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
  6.7. Nr XLV/ 401/23 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 - 2027,
  6.8. Nr XLV/402/23  w sprawie przyjęcia Raportu za lata 2021 - 2022 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028”,
  6.9. Nr XLV/403/23 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec,
  6.10. Nr XLV/404/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
  6.11 Nr XLV/405/23 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 9. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 10. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.