W skrócie:

1. Jak zmienić miejsce głosowania? 

Dla osób, które w dniu wyborów przebywać będę w innej, ustalonej miejscowości niż ta, w której mieszkają/są zameldowane. 

2. Jak głosować będąc - w dniu wyborów - poza miejscem zamieszkania/zameldowania?

Dla osób, które w dniu wyborów przebywać będę w dowolnej / nieustalonej wcześniej miejscowości niż ta, w której mieszkają/są zameldowane. 

3. Jak wziąć udział w głosowaniu nie posiadając stałego stałego zameldowania? 

Dla osób stale zamieszkujących na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcących być ujętymi w Centralnym Rejestrze Wyborców.

4. Jak zagłosować przez pełnomocnika?

Dla osób ze szczególnymi potrzebami i/lub które w dniu głosowania będą mieć ukończone 60 lat.

 

Informacje szczegółowe:

1. Jak zmienić miejsce głosowania? 

Chcesz głosować w obwodzie głosowania właściwym dla adresu, pod którym przebywasz?

Złóż wniosek o zmianę miejsca głosowania. Będziesz głosować w gminie, w której przebywasz, a nie w tej, w której:

 • masz zameldowanie na pobyt stały,
 • mieszkasz na stałe.

Każdy, kto:

 • będzie głosować w Polsce,
 • w czasie głosowania przebywa na terenie gminy innej niż gmina właściwa ze względu na miejsce:
  • zameldowania,
  • stałego zamieszkania,
 • może głosować, czyli:
  • w dniu wyborów ma ukończone 18 lat,
  • ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze).

Zabierz ze sobą:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, e-dowód lub paszport).

Kiedy składasz

 • Na 44 dni przed dniem wyborów, ale nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów.

Gdzie składasz

 

2. Jak głosować będąc - w dniu wyborów - na wyjeździe poza miejscem zamieszkania/zameldowania?

Uzyskaj zaświadczenie i głosuj tam, gdzie będziesz w dniu wyborów.

Planujesz głosować w wyborach do Sejmu i Senatu RP w innym miejscu niż to, w którym mieszkasz, przebywasz na stałe lub masz zameldowanie? Możesz złożyć wniosek, aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania tam, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów.

Każdy, kto:

 • ma polskie obywatelstwo i będzie głosować w Polsce,
 • w czasie głosowania będzie przebywać poza terenem gminy, w której mieszka, przebywa na stałe lub ma zameldowanie,
 • może głosować, czyli:
  • w dniu wyborów ma ukończone 18 lat,
  • ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze).

Zabierz ze sobą:

 • dokument tożsamości – na przykład dowód osobisty, e-dowód lub paszport.

Kiedy składasz

 • W wybranym urzędzie gminy, na 44 dni przed dniem wyborów, ale nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów.

Gdzie składasz

 • W urzędzie gminy, który wybierzesz. Wniosek składasz do wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

3. Jak wziąć udział w głosowaniu nie posiadając stałego stałego zameldowania? 

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodzie głosowania jest na stałe.

Każdy, kto: stale zamieszkuje na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chce być ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców może złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Ważne !

Ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek w obwodzie głosowania w danej gminie powoduje automatyczne usunięcie wyborcy z obwodu właściwego ze względu na stałe miejsce zameldowania.

Pamiętaj !

Do wniosku należy dodać załącznik – na przykład:

 • umowę najmu mieszkania,
 • oświadczenie właściciela mieszkania, w którym mieszkasz,
 • rachunek za prąd, na którym są Twoje dane,
 • kartę mieszkańca.

Gdzie składasz

 • W urzędzie gminy, w której przebywasz stale.

Czas realizacji

 • Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

 

4. Jak zagłosować przez pełnomocnika?

Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? W dniu głosowania będziesz mieć ukończone 60 lat? Możesz udzielić pełnomocnictwa, aby osoba, którą upoważnisz (twój pełnomocnik), mogła zagłosować w twoim imieniu.

Kto może zgłosić? 

Każdy, kto: będzie głosować w Polsce,

 • ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • jest osobą pełnosprawną, ale w dniu głosowania będzie mieć ukończone 60 lat,
 • może głosować, czyli:
  • w dniu wyborów ma ukończone 18 lat,
  • ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze).

Kogo możesz zgłosić:

Pełnomocnikiem może być osoba, która ma prawo wybierania. Taka osoba może przyjąć pełnomocnictwo do głosowania:

 • tylko od jednej osoby,
 • od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba, która wchodzi w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • mężowie zaufania,
 • kandydaci w danych wyborach.

Nie możesz ustanowić pełnomocnika, jeśli:

 • głosujesz w obwodach głosowania utworzonych:
  • w obwodach odrębnych głosowania,
  • za granicą,
  • na polskich statkach morskich,
 • udzielisz pełnomocnictwa do głosowania, a jesteś osobą z niepełnosprawnością lub najpóźniej w dniu głosowania kończysz 60 lat.

Co musisz przygotować

 • dokument tożsamości − na przykład dowód osobisty, e-dowód lub paszport,

Gdzie składasz

 • Do wójta gminy, w której ujęto cię w obwodzie głosowania właściwym dla twojego adresu:
  • zameldowania na pobyt stały,
  • stałego zamieszkania.

Kiedy składasz

 • Najpóźniej na 9 dni przed dniem wyborów.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.)