4 września 2023 upłynął termin składania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na członków Rad Powiatowych Izb Rolniczych. Ponieważ w naszej gminie zgłosił się tylko jeden kandydat (maksymalna ilość delegatów z naszej gminy wynosi 2) komisja wyborcza wyznaczyła dodatkowy termin naboru kandydatów do 8 września 2023 r.

Miejscem składania zgłoszeń są Biura Terenowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej (w przypadku kandydatów z naszej gminy:  Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, II piętro, otwarte poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00, tel. Kontaktowy 506 207 560, https://izbarolnicza.pl/kontakt/) lub urząd gminy właściwy ze względu na lokalizację komisji wyborczej (w przypadku naszej gminy jest to urząd przy ul. Teatralnej 1a w Bolesławcu).

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne (rolnik i jego współmałżonka posiadający co najmniej 1 hektar ziemi) i osoby prawne, będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

Dokumenty jakie kandydat, osoba fizyczna i prawna, musi złożyć na członka Rady Powiatowej:

  • zgłoszenie kandydata
  • lista osób popierających zgłoszenie kandydata (co najmniej 50 podpisów poparcia)
  • oświadczenie o zgodzie na kandydowanie
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Druki dokumentów można otrzymać w Oddziałach Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz na stronie https://izbarolnicza.pl/wybory-2/

Jeżeli w spisie widnieje więcej niż 50 nazwisk a kandydat podał mniej niż 50 poprawnych podpisów osób ze spisu oraz jeżeli na listach poparcia nie ma kompletnych wszystkich danych, m.in serii i numeru dowodu, Komisja odmawia rejestracji kandydata.

W przypadku gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata dodatkowo załącza się:  Pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz numer i seria dowodu osobistego osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia.

Jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej dodatkowo załącza się: dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów.

Jarosław Babiasz