28 lipca 2023 r. upłynęła VI kadencja samorządu rolniczego, w związku z czym Krajowa Rada Izb Rolniczych zaplanowała na dzień 24 września 2023 r. wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Tego dnia rolnicy w całej Polsce zdecydują, kto zasiądzie w radach na kolejną kadencję i będzie reprezentował ich interesy prze kolejną 4-letnią kadencję, czyli do 2027 r.

Kto może kandydować i głosować?

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne (rolnik i jego współmałżonka posiadający co najmniej 1 hektar ziemi) i osoby prawne, będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

Rejestracja kandydatów:

Do 4 września 2023 należy składać zgłoszenia i rejestracje kandydatów na członków Rad Powiatowych. Miejscem składania zgłoszeń są Biura Terenowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej (https://izbarolnicza.pl/kontakt/). W przypadku kandydatów z naszej gminy:  Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski (II piętro, otwarte poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00, tel. Kontaktowy 506 207 560)

Dokumenty jakie kandydat, osoba fizyczna i prawna, musi złożyć na członka Rady Powiatowej:

  • zgłoszenie kandydata
  • lista osób popierających zgłoszenie kandydata (co najmniej 50 podpisów poparcia)
  • oświadczenie o zgodzie na kandydowanie
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Druki dokumentów można otrzymać w Oddziałach Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz na stronie https://izbarolnicza.pl/wybory-2/

Jeżeli w spisie widnieje więcej niż 50 nazwisk a kandydat podał mniej niż 50 poprawnych podpisów osób ze spisu oraz jeżeli na listach poparcia nie ma kompletnych wszystkich danych, m.in serii i numeru dowodu, Komisja odmawia rejestracji kandydata.

W przypadku gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata dodatkowo załącza się:  Pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz numer i seria dowodu osobistego osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia.

Jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej dodatkowo załącza się: dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów.

Jak wyglądają wybory do izb rolniczych?

W pierwszym etapie wyborów w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się dwóch członków rady powiatowej izby (lub jednego, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). W przypadku naszej gminy jest to dwóch członków.

W drugim etapie wyborów na swoim pierwszym posiedzeniu każda rada powiatowa izby wybierze spośród swoich członków przewodniczącego oraz delegata na Walne Zgromadzenie. W ten sposób wszystkich rad powiatowych zostanie wyłonione Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej, które z kolei na swoim pierwszym posiedzeniu wybierze spośród swego grona zarząd, Komisję Rewizyjną i komisje problemowe.

Gdzie można zagłosować?

W wyborach do samorządu rolniczego okręgiem wyborczym jest gmina. W naszej gminie lokal do głosowanie będzie przygotowany w siedzibie urzędu gminy, tj. w budynku Urzędu Gminy Bolesławiec w Bolesławcu, przy ulicy Teatralnej 1a.

Uwaga! Jeśli ilość zgłoszonych kandydatów pokrywa się z ilością mandatów przewidzianych w gminie wówczas nie odbywa się głosowanie a kandydaci stają się automatycznie członkami Rady Powiatowej.

Po co są Izby Rolnicze?

Podstawowym zadaniem samorządu rolniczego jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji. Szczegółowe zadania określa ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Na działalność izb rolniczych przeznaczane jest 2 proc. podatku rolnego.

Jarosław Babiasz

Plakat wyborczy