W czerwcu br. zgodnie z umową zawartą 7 lutego zakończyły się prace związane z budową 6 odcinków dróg o łącznej długości 1,065 km. Wykonawcą nowych nawierzchni w miejscowościach: Brzeźnik, Nowe Jaroszowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Ocice i Trzebień jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowcu koło Lubania. Zawarta umowa obejmuje również wykonanie prac remontowych na istniejących drogach. Odcinki objęte zakresem robót typowane są na bieżąco.

19 czerwca zostało ogłoszone kolejne postępowanie o zamówienie publiczne na budowę drogi w miejscowości Ocice z planowanym terminem realizacji do 15 października. Zadanie pn. „Ocice droga dojazdowa do gruntów rolnych”, będzie dofinansowane przez Województwo Dolnośląskie w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. 

Na kolejne miesiące planowana jest realizacja inwestycji w zakresie budowy 14 odcinków dróg gminnych w związku z otrzymaną wstępną Promesą w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Posiadamy również zezwolenie na realizację inwestycji drogowych 2 chodników przy drogach gminnych we wsi Kraszowice i Kraśnik Dolny. Chodnik we wsi Kraszowice objęty będzie dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Niezależnie od tego zostały również złożone wnioski na dofinansowanie w/w zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Liczymy na ich pozytywne rozpatrzenie.     

Romuald Ochyra