1 lipca 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Nowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 300 zł miesięcznie. Warto pamiętać, iż kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji.

Kiedy sołtys może otrzymać świadczenie?

O pieniądze mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;
  • osiągnęły wiek 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn).

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Świadczenie nie będzie przysługiwało osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Świadczenie dla sołtysów na wniosek

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć od 1 lipca 2023 r. w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Co istotne, KRUS jest organem właściwym w przypadku wszystkich osób pełniących funkcję sołtysa, nawet tych pobierających emerytury i renty z ZUS.

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydanym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. 

Do wniosku będzie trzeba dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Wójt może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Wówczas takie postanowienie należy dołączyć do wniosku. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez wymagany okres zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie, w kwocie 300 złotych miesięcznie, wypłacanej do 15. dnia każdego miesiąca.

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1073)

Załączniki:

Marzena Komarnicka