Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 756121719, czynnym codziennie w następujących godz.: 

 • poniedziałek: 7.30 – 17.00,
 • wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30,
 • piątek – 7.30 – 14.00.

Osoby uprawnione mogą się także umówić drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: lub 

Osobom mającym trudności w komunikowaniu się związanym z dysfunkcją narządu słuchu będzie zapewniona pomoc tłumacza języka migowego w formie wideokonferencji podczas korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej/mediacji.

Punkty prowadzone przez Powiat:

 1. Punkt w Bolesławcu - siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 4 (parter), punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:
  - poniedziałek: 9.00 – 13.00,
  - od wtorku do czwartku: w godz. 11.00 – 15.00,
  - piątek: w godz. 8.00 – 12.00.

  Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci:
  - poniedziałki – adwokat Daria Mularska,
  - wtorki – adwokat Piotr Klebanowicz,
  - środy – adwokat Agnieszka Śmigalska,
  - czwartki – adwokat Klaudia Woźniak – Wiktor,
  - piątki – adwokat Agnieszka Śmigalska (mediator).

 2. Punkt w Gromadce - siedziba Gminnego Ośrodka Zdrowia, ul. Szkolna 18.
  Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:
  - poniedziałek: 13.00 – 17.00,
  - wtorek: 7.30 – 11.30,
  - środa: 13.00 – 17.00,
  - czwartek: 13.00 – 17.00,
  - piątek: 7.30 – 11.30 lub 13.00-17.00

  Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni:
  - poniedziałki – radca prawny Sylwia Mikołajczyk ,
  - wtorki – radca prawny Szymon Biniaszczyk,
  - środy – radca prawny Jarosław Burzmiński,
  - czwartki – radca prawny Sylwia Mikołajczyk,
  - piątki – radca prawny Szymon Biniaszczyk / radca prawny Sylwia Mikołajczyk.

 3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 – 19.00.
  Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela adwokat Roksana Turchan.
   
 4. Punkt w Warcie Bolesławieckiej - siedziba Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej 40c
  Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:
  - poniedziałek: 8.00 – 12.00,
  - wtorek: 8.00 – 12.00,
  - środa : 9.00 – 13.00,
  - czwartek: 9.00 – 13.00,
  - piątek: 9.00 – 13.00.

  Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci:
  - poniedziałki i wtorki – adwokat Marcin Skrzypa,
  - środy i piątki – adwokat Klaudia Woźniak-Wiktor,
  - czwartki – adwokat Michał Wiktor.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Z bezpłatnych usług prawników może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Usługi prawnicze są zatem dostępne zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, bezdomnych, samotnych matek, osób doświadczających przemocy, borykających się z zadłużeniami itp.

Z tej formy pomocy mogą także skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ciągu ostatniego roku.

Podczas wizyty w punkcie osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składają oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników w ciągu ostatniego roku.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • prawo rodzinne,
 • prawo pracy,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • sprawy administracyjne,
 • prawo podatkowe,
 • sprawy cywilne,
 • sprawy karne,
 • prawo podatkowe,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także nieodpłatną mediację.

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediację prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 1. rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o mediację, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

W 2023 r. nieodpłatna mediacja jest prowadzona we wszystkich punktach w powiecie bolesławieckim w zakresie:

 1. poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Specjalistyczny dyżur mediacyjny, podczas którego może być przeprowadzone spotkanie mediacyjne, pełni adwokat Agnieszka Śmigalska w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Bolesławcu (siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu). Zapisy pod nr telefonu:  75 612 17 19.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat bolesławiecki w porozumieniu z gminami: Osiecznicą, Wartą Bolesławiecką i Gromadką.

Dyżury specjalistyczne:

Z początkiem 2022 roku w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały uruchomione dyżury o określonej specjalizacji.

Wiele z punktów specjalistycznych oferuje możliwość skorzystania z porady zdalnej, czyli przy użyciu środków komunikowania się na odległość, co pozwala na skorzystanie z pomocy specjalisty osobom z całego kraju.

Lista dyżurów specjalistycznych:

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

 

Izabela Król-Zapiór / Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bolesławcu