Po zakończeniu roku budżetowego w jednostkach samorządowych przychodzi czas podsumowań, sporządzania sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu. Wójt przedstawia w jaki sposób prowadził gospodarkę gminy i wykonał plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy. Wykonanie tego planu, jak i sprawozdania z tego zakresu podlegają ocenie i zaopiniowaniu przez odpowiednie wewnętrzne i zewnętrzne podmioty, a wszystko po to, aby ostatecznie Rada Gminy mogła w głosowaniu dokonać akceptacji działalności wójta.

Rada Gminy Bolesławiec podczas XLIV Sesji, która odbyła się 21 czerwca 2023r. udzieliła jednogłośnie Wójtowi Andrzejowi Dutkowskiemu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Gminy.

Absolutorium jest wyrazem akceptacji Rady Gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku.

Podczas Sesji został przedstawiony również Raport o Stanie Gminy Bolesławiec, odbyła się debata, w której wziął udział zgłoszony mieszkaniec Gminy, a następnie zostało przeprowadzone głosowanie nad wotum zaufania dla Wójta.

 

Marzena Komarnicka

Przewodniczący Rady Gminy wręcza bukiet kwiatów Wójtowi Przewodniczący Rady Gminy wręcza bukiet kwiatów Wójtowi