Kod obszaru: PLH020063, ostoja siedliskowa

Powierzchnia całkowita: 10 141,6 ha

Istniejące formy ochrony przyrody: brak

Położenie administracyjne: powiat bolesławiecki, gmina Osiecznica

 

Ogólny opis całego obszaru:
„Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie" leżą w całości na terenie ,,poligonowego’’ Nadleśnictwa Świętoszów. Ostoja obejmuje użytkowany od 1898r. poligon wojskowy w Świętoszowie, położony na wschód od rzeki Kwisy oraz obecnie nieużywany poligon w Ławszowej, który funkcjonował jedynie w okresie powojennym. Poligony te oddzielone są od siebie doliną Kwisy. Znaczna część ostoi to tereny otwarte. Krajobraz ostoi to mozaika wrzosowisk, muraw napiaskowych oraz terenów podmokłych. Na obrzeżach ostoi obserwowane jest zjawisko sukcesji ekologicznej prowadzące do zajmowania terenów otwartych przez drzewa, głównie  przez sosnę, osikę i brzozę. Wschodnia część ostoi (Obręb Świętoszów) jest bardziej urozmaicona. Występują tu obok siebie wydmy, suche wrzosowiska i tereny torfowiskowe. Tereny byłych poligonów w Obrębie Ławszowa pozbawione są cieków i mokradeł. Dominują tu suche wrzosowiska.

Wartości przyrodnicze obszaru:
Na obszarze ostoi zarejestrowano 9 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Charakterystycznymi dla ostoi siedliskami są suche wrzosowiska, które zajmują blisko 38% powierzchni obszaru. Ponadto występują tu ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe, wydmy śródlądowe, sosnowe bory chrobotkowe, torfowiska przejściowe i wysokie oraz obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion. Opisywany obszar charakteryzuje się wysokimi walorami botanicznymi. W ostoi stwierdzono m.in. mącznicę lekarska Arctostaphylos uva-ursi, przygiełkę brunatną Rhynchospora fusca oraz goździeńca okółkowego Illecebrum verticillatum, roślinę należącą do rodziny goździkowatych i mającą tu swe jedyne stanowiska na Dolnym Śląsku.

Na ,,Wrzosowiskach Świętoszowsko-Ławszowskich’’ zidentyfikowano 5 gatunków ssaków ujętych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: mopka Barbastellus barbastellus, nocka dużego Myotis myotis, bobra europejskiego Castor fiber, wydrę Lutra lutra oraz wilka Canis lapus. Spośród występujących tu gadów należy wymienić wsiedlonego w 2001r. żółwia błotnego Emys orbicularis oraz gniewosza plamistego Coronella austriaca. Na terenie ostoi występuje również wiele interesujących gatunków owadów z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym: chrząszcze - jelonek rogacz Lucanus cervus i pachnica dębowa Osmoderma eremita, ważki - trzepla zielona Ophiogomphus cecilia i zalotka większa Leucorrhinia pectoralis. Z innych gatunków owadów należy wymienić  piękną błonkówkę - smukwę kosmatą Scolia hirta. Typowymi dla tego obszaru ptakami lęgowymi są lelek Caprimulgus europaeus, świergotek polny Anthus campestris, lerka Lullula arborea, dudek Upupa epops i białorzytka Oenanthe oenanthe. Na miejscowych mokradłach gnieżdżą się także żurawie Grus grus, bekasy kszyki Gallinago gallinago oraz czajki Vanellus vanellus.

Zagrożenia obszaru:
Do najważniejszych zagrożeń w ostoi należy zaliczyć: zalesianie wrzosowisk, postępującą naturalną sukcesję ekologiczną na terenach otwartych, osuszanie terenów podmokłych i regulacje cieków, budowę nowych dróg, kłusownictwo, nadmierne penetrowanie siedlisk przez ludzi (jagodziarze, grzybiarze, miłośnicy „ekstremalnych sportów”), ekspansję inwazyjnych gatunków roślin, w tym tawuły kutnerowatej Spiraea tomentosa.

Do pobrania:

Wykorzystano materiały ze strony: http://natura2000-dolnyslask.pl/

 

Poniżej przedstawiamy mapy obszaru, ograniczone do terenu gminy Bolesławiec oraz inne materiały, które mogłyby Państwa zainteresować.